DOCUMENT Citiți și voi ce le-a bășit mintea lui Nicolicea, Rădulescu & ceilalți să facă din Codul Penal!

DOCUMENT Citiți și voi ce le-a bășit mintea lui Nicolicea, Rădulescu & ceilalți să facă din Codul Penal!

Citiți și voi ce le-a bășit mintea lui Nicolicea, Rădulescu & ceilalți să facă din Codul Penal! Deputații PSD Eugen Nicolicea și Cătălin Rădulescu, au depus mai multe amendamente la proiectul PSD de modificare a Codului penal care va fi luat în discuție marți la comisia specială condusă de Florin Iordache. Președintele comisiei juridice propune, printre altele, ca cei care divulgă "date privind desfășurarea urmăririi penale, de natură a afecta imaginea publică a celor cercetați, a induce în opinia publică ideea vinovăției lor sau a zdruncina în orice fel prezumția de nevinovăție" să fie pedepsiți cu închisoare de la 6 luni la doi ani sau cu amendă, relatează  HotNews.ro .

Mai mult, dacă informațiile date publicității sunt neadevărate, pedeapsa este de la un an la trei ani sau amendă.

Nicolicea completează și definiția infracțiunii de dare de mită: "Pentru ca fapta să constituie infracțiune, promisiunea trebuie să fie reală, serioasă, explicită, efectivă și conștientă. Nu este astfel promisiunea neurmată de acte materiale de natură a transpune în viață, cel puțin cu caracter incipient și parțial, înțelegerea frauduloasă. Dacă fapta prevăzută la alin. (1) nu este de natură să prejudicieze bugetul de stat sau să afecteze macro-echilibrele socio-economice ale statului, sau dacă nu a adus nicio atingere concretă patrimoniului unei persoane private, pedeapsa se reduce la jumătate."

La rândul său, Cătălin Rădulescu vrea ca prin consecinţe deosebit de grave să se înțeleagă o pagubă materială mai mare de 4 milioane lei, față de 2 milioane lei cât este în prezent în lege, și pedeapsa la darea de mită să scadă și să fie închisoarea de la 6 luni la 5 ani, față de 2 la 7 ani.

 Citește aici întreg tabelul de lucru cu amendamentele depuse la Codul Penal:

Redăm mai jos o parte dintre amendamentele înregistrate:

La articolul 60, după alineatul (1), se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3) cu următorul cuprins:
„(1) Pedepsele cu închisoarea de până la 3 ani, cu excepția infracțiunilor comise cu violență, se execută la domiciliu.
(2) Pedepse cu închisoarea la domiciliu se aplică și în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa cu închisoarea peste 3 ani, doar cu vârsta de cel puțin 60 de ani a celor care suferă de boli grave sau incurabile stabilite prin lege, a mamelor cu copii și a gravidelor, cu excepția persoanelor care au săvârșit infracțiuni cu violență.”
Deputat PSD, Cătălin-Marian Rădulescu

Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Liberarea înainte de expirarea duratei pentru care a fost stabilită pedeapsa închisorii va fi dispusă, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) cel condamnat a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;
b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis, afară de cazul în care menținerea în regim închis s-a dispus la cererea acestuia sau din motive impuse de protecția sa ori de un interes public;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanţa are convingerea există indicii rezonabile că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate, sau că menținerea sa în detenție ar putea afecta coeziunea familiei sale ori calificarea sa profesională;
(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se va dispune liberarea condiţionată, după executarea efectivă a o treime din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit. b)-d).
(3) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu va fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate din pedeapsă, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(4) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o pătrime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu d, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.
(6) Intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.
deputat PSD, Eugen Nicolicea

La articolul 175, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti, sau exercită o funcție publică, cu excepția persoanelor care au fost alese în funcții de demnitate publică.”
Deputat PSD, Cătălin-Marian Rădulescu

Art. 183 Consecinţe deosebit de grave
În prezent:
„Prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei.”

Articolul 183 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 4.000.000 lei.”
Deputat PSD, Cătălin-Marian Rădulescu

După articolul 268, se introduce un nou articol, art. 2681 cu următorul cuprins:
„Art. 2681: Inducerea în eroare a instanțelor judecătorești.
(1) Trimiterea în judecată a uneia sau mai multor persoane precum și susținerea rechizitoriului în fața instanței de judecată, făcute cu rea-credință, se pedepsesc cu închisoare de la unu la cinci ani.
(2) Se consideră a fi rea-credință:
a) omisiunea prezentării, ascunderea sau deteriorarea probelor în favoarea inculpatului de care procurorul de caz a avut cunoștință sau, chiar dacă nu le-a cunoscut, trebuia și putea să le cunoască;
b) formularea de acuzații care nu se pot baza pe nicio probă directă sau care sunt în vădită contradicție cu probele adunate în cauză;
c) formularea de acuzații pe baza unor probe care au fost produse sau obținute ilegal;
d) producerea sau ticluirea de probe nereale în scopul de a dovedi existența unei fapte penale.”
deputat PSD, Eugen Nicolicea

Art. 272: Influenţarea declaraţiilor
La articolul 272, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
„(3) Dacă actul de influențare este săvârșit de un procuror prin corupere, constrângere, intimidare directă sau indirectă, ori numai prin sugerarea anumitor atitudini sau declarații, pedeapsa este de la 2 la 7 ani.
Deputat PSD, Eugen Nicolicea

Art. 275: Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
În prezent:
(1) Sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluţionării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar.

La articolul 275, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt comise de un procuror sau o altă persoană având competențe în efectuarea urmăririi penale, pedeapsa este de la un an la șase ani.”

Deputat PSD, Eugen Nicolicea

Art. 277: Compromiterea intereselor justiţiei

La articolul 277, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5) cu următorul cuprins:
(5) Divulgarea oricăror date privind desfășurarea urmăririi penale, de natură a afecta imaginea publică a celor cercetați, a induce în opinia publică ideea vinovăției lor sau a zdruncina în orice fel prezumția de nevinovăție, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la doi ani sau cu amendă.
Dacă informațiile date publicității sunt neadevărate, pedeapsa este de la un an la trei ani sau amendă.
Atunci când făptuitorul nu poate fi identificat este antrenată răspunderea pentru neglijență a persoanelor competente să efectueaze urmărirea penală în cazul respectiv, pedeapsa fiind amendă penală și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”
Deputat PSD, Eugen Nicolicea

În prezent:
Art. 280: Cercetarea abuzivă
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător.

La articolul 280, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, precum și prezentarea, admiterea sau utilizarea de probe pe suport electronic (înregistrări audio-video ambientale sau/și interceptări de convorbiri telefonice) a căror originalitate, integritate și autenticitate nu au fost certificate de experți neutri, refuzul cererii de a supune asemenea probe unei expertize neutre sau orice altă faptă săvârșită de un procuror sau judecător care încalcă dreptul la apărare, principiul egalității de arme și dreptul la un proces echitabil, inclusiv prin înlăturarea nemotivată a probelor administrate în cauză.”
Deputat PSD, Eugen Nicolicea

Art. 283: Represiunea nedreaptă

La articolul 283, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4) cu următorul cuprins:
„(3) Reținerea sau arestarea unei persoane pe motive vădit netemeinice și esențial nelegale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă, precum și cu interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică.
(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancționează și expunerea publică a unei persoane reținute, arestate sau condamnate în posturi infamate care îi pot leza demnitatea și aduce atingere imaginii sale publice.”

Deputat PSD, Eugen Nicolicea

La articolul 283, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
(3) Reținerea, arestarea ori implicarea unei măsuri preventive neprivativă de libertate unei persoane, știind sau acceptând că nu există probe concrete din care să rezulte dincolo de orice îndoială, că aceasta a săvârșit o infracțiune, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea dreptului de a mai profesa.

Deputat PSD, Cătălin-Marian Rădulescu

Art. 290 Darea de mită

La articolul 290, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase materiale, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
Deputat PSD, Cătălin-Marian Rădulescu

La articolul 290, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5) cu următorul cuprins:
(4) Pentru ca fapta să constituie infracțiune, promisiunea trebuie să fie reală, serioasă, explicită, efectivă și conștientă. Nu este astfel promisiunea neurmată de acte materiale de natură a transpune în viață, cel puțin cu caracter incipient și parțial, înțelegerea frauduloasă.
(5) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) nu este de natură să prejudicieze bugetul de stat sau să afecteze macro-echilibrele socio-economice ale statului, sau dacă nu a adus nicio atingere concretă patrimoniului unei persoane private, pedeapsa se reduce la jumătate.

Deputat PSD, Eugen Nicolicea


Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Scandal online / „Motanul” Valeriu Nicolae o face „pocnitoare” pe Denise Rifai pentru îndrăzneala de a-și fi dat cu părerea despre „examinatoarea națiun…

2 Scandal online / Denise Rifai contraatacă „sexual”: „Nu vă căutați acum în pantaloni căci nu veți găsi mare lucru!”

3 Generalul Coldea, filat și fotografiat pe aeroportul din Geneva și în avion...

4 VIDEO Este posibil așa ceva în Qatar?

5 O imagine care va aduce gheață în chiloții multor pesediști...