Bunea Stancu, un caz flagrant de furtişag nesimţit-Referat DNA

Bunea Stancu, un caz flagrant de furtişag nesimţit-Referat DNA

Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Brăila, Gheorghe Bunea Stancu şi Florin Mija, s-au folosit de prerogativele conferite de funcţiile deţinute, prejudiciind instituţia şi lezând interesele legitime ale unor firme, susţin procurorii anticorupţie.

Consideraţiile anchetatorilor apar în documente din dosarul penal în care, alături de cei doi, este cercetat Nicolae Moisiu, funcţionar public în cadrul Biroului Achiziţii Publice al CJ Brăila.

În respectivele documente se arată că Bunea Stancu şi Mija, care "ar fi trebuit să asigure respectarea şi aplicarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte desfăşurarea corectă a procedurilor de achiziţie publică, precum şi gestionarea eficientă a fondurilor instituţiei publice la care erau angajaţi, s-au folosit de prerogativele conferite de funcţiile deţinute, prejudiciind Consiliul Judeţean Brăila şi lezând interesele legitime ale altor agenţi economici participanţi la aceste proceduri, în acelaşi timp determinând şi producerea unui prejudiciu patrimonial foarte mare în dauna Consiliului Judeţean Brăila".

Potrivit anchetatorilor, încrederea pe care populaţia le-a acordat-o, la vot, celor aleşi preşedinte şi vicepreşedinte al CJ Brăila "nu este susţinută de respectarea de către aceştia, în primul rând, a unor principii etice".

 Referatul DNA în baza căruia judecătorii Tribunalului Galaţi au decis ca şeful CJ Brăila, Bunea Stancu, să fie plasat alături de vicepreşedintele aceleiaşi instituţii în arest la domiciliu.

“Deoarece din probele administrate în cauză  rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au săvârşit infracţiuni asimilate infracțiunilor  de corupţie (în sarcina inculpatului Gheorghe Bunea Stancu fiind reţinută şi infracţiunea de conflict de interese pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani) şi, pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, a calităţii persoanelor inculpate, se constată că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

La înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, avem în vedere, mai întâi, faptul că inculpaţii, funcţionari cu atribuţii de conducere în cadrul Consiliului Judeţean Brăila (la momentul săvârşirii infracţiunilor) şi care ar fi trebuit să asigure respectarea şi aplicarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte desfăşurarea corectă a procedurilor de achiziţie publică, precum şi gestionarea eficientă a fondurilor instituţiei publice la care erau angajaţi, s-au folosit de prerogativele conferite de funcțiile deţinute, prejudiciind Consiliul Judeţean Brăila şi lezând interesele legitime ale altor agenţi economici participanţi la aceste proceduri, în același timp determinând și producerea unui prejudiciu patrimonial foarte mare în dauna Consiliului Județean Brăila. Funcțiile deținute de Gheorghe Bunea Stancu și Mija Florin sunt elective, demonstrând prin aceasta că încrederea pe care populația le-a acordat-o nu este susținută de respectarea de către aceștia în primul rând a unor principii etice.

Prin urmare, apreciem că infracţiunile de care sunt acuzaţi inculpaţii sunt în măsură să lezeze ordinea socială, respectul şi încrederea de care angajaţii Consiliului Judeţean Brăila trebuie să se bucure în faţa comunităţii şi a cetăţenilor, lipsa de respect şi de încredere a populaţiei în instituţiile statului cunoscând o creştere alarmantă pe fondul unor astfel de fapte, al căror număr poate crește în situația în care justiția nu ar interveni prompt pentru sancționarea acestora.

Din coroborarea întregului material probator aflat la dosarul cauzei, a rezultat că modalitatea în care au fost organizate şi s-au derulat procedurile de achiziţie publică, în perioada de referinţă (2009-2010), a condus ca, în prezent, SC TANCRAD SRL Galaţi, SC TANCRAD Construct SRL Brăila şi SC CONCIVIA SA Brăila să deţină monopolul lucrărilor licitate de Consiliul Judeţean Brăila, fiind practic singurele firme care participă şi câştigă contractele de achiziţie publică pe plan local şi judeţean.

În situaţia în care există alţi ofertanţi, firmele agreate fie oferă preţul cel mai mic, fie îndeplinesc “anumite” condiţii, apreciate ca esenţiale de către membrii comisiilor de analizare şi evaluare a ofertelor, situaţie care, în mod inevitabil, conduce la câştigarea procedurilor respective.

Interesul preşedintelui Consiliului Judeţean, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, pentru câştigarea procedurilor de achiziţie publică de către SC CONCIVIA SA Brăila este subliniat de faptul că, în mod indirect, este acţionar la această firmă.

Astfel, SC CONCIVIA SA Brăila a fost înfiinţată în anul 1991, iar în anul 2000, acţionar majoritar a devenit SC BURSAGRIROM SA Brăila, firmă înfiinţată în anul 1995, având ca acţionar majoritar pe Gheorghe Bunea Stancu.

În anul 2004, Gheorghe Bunea Stancu a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, calitate pe care o deţine şi în prezent.

În baza Rezoluţiei nr. 1562/31.08.2000 înscrisă în Registrul Comerţului, Hotărârea AGA a SC CONCIVIA SA Brăila din data de 28.08.2000 a hotărât că SC BURSAGRIROM SA Brăila devine acţionar majoritar, cu o cotă de participare de 69,9841%.

SC BURSAGRIROM a fost înfiinţată la data de 15.02.1998, persoana fizică Gheorghe Bunea Stancu fiind acţionar majoritar cu următoarele procente:

între 15.02.1995 – 01.06.2011: 51%
de la data de 01.06.2011: 62,5%
Din raportul de constatare tehnico ştiinţifică de natură financiară, întocmit de către specialistul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a rezultat că între Consiliul Judeţean Brăila, reprezentat de către inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, în calitate de preşedinte şi SC CONCIVIA SA Brăila, reprezentată de suspectul Soare Vasile, în perioada 23.12.2009 – 22.07.2010, au fost încheiate mai multe contracte de executare lucrări, după cum urmează:

Contractul nr. 198/23.12.2009, având ca obiect „servicii de proiectare şi executare lucrări pentru repararea şi amenajarea clădirii din Brăila, strada Buzăului nr. 3A”.

Prin Dispoziţia nr. 251/17.11.2009, preşedintele C.J Brăila a numit membrii comisiei de evaluare a ofertelor, respectiv: Mija Florin, Moisiu Nicolae, Dumitraşcu Jenica, Roşioru Luminiţa, Puşcă Ionel şi Zaritchi Florinela.

Deşi SC EUROTON SA Constanţa, firma care ofertase serviciile de proiectare alături de SC CONCIVIA SA Brăila, nu îndeplinea condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini, după aplicarea algoritmului de calcul, comisia de evaluare a ofertelor a calculat obţinerea unui număr de 100 de puncte de către oferta celor două firme.

Celelalte două oferte au obţinut 93,85 puncte şi 87,94 puncte, astfel încât contractul a fost încheiat cu SC CONCIVIA SA Brăila asociată cu SC EUROTON SA Constanţa.

Ulterior încheierii contractului nr. 198/23.12.2009, au fost încheiate trei acte adiţionale, toate fiind semnate de către Gheorghe Bunea Stancu, Rusu Alina, Dumitraşcu Jenica, Loi Anca, Antohe Narcisa şi Soare Vasile.

Pe lângă încălcarea atribuţiilor de serviciu, prin îndeplinirea unor acte care au condus la obţinerea în mod direct a unui folos patrimonial pentru SC CONCIVIA SA Brăila, firmă din partea căreia a beneficiat de foloase, faptă care se circumscrie elementelor constitutive ale infracţiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 al.1 Cod penal (conform art. 51 din Legea nr. 69/16.04.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară), inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, în calitate de preşedinte al C.J Brăila şi de ordonator principal de credite, trebuia să se asigure că toate deciziile ce intră în sfera prerogativelor sale sunt luate în conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv în conformitate cu principiile responsabilităţii fiscale, cu regulile fiscale şi cu strategia fiscal bugetară.

De asemenea, conform art. 5 din OG nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.

Prin încheierea contractului nr. 198/23.12.2009, oferta SC CONCIVIA SA Brăila, deşi nu îndeplinea toate condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire şi în caietul de sarcini, fapt ce constituie o încălcare a atribuţiilor de serviciu, prin aceea că actul de control şi de verificare a legalităţii ofertei respective fiind îndeplinit în mod defectuos, a determinat vătămarea drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalţi ofertanţi care îndeplineau condiţiile minime de calificare şi care, în cazul în care SC CONCIVIA SA Brăila era descalificată pentru neîndeplinirea acestor condiţii minime, aveau posibilitatea de a câştiga procedura achiziţiei publice în ordinea descrescătoare a preţurilor oferite. Este vorba despre SC Comercial Triumf SRL şi SC Confort 2000 SRL cu SC Muşat SRL.

Contractul nr. 47/24.03.2010 având ca obiect „Lucrări de reabilitare, amenajare şi modernizare spaţii medicale în proiectul Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Brăila – SIM S 3508”

Prin Dispoziţia nr. 212/08.10.2009, preşedintele C.J Brăila a numit membrii comisiei de evaluare a ofertelor, respectiv: Mija Florin, Moisiu Nicolae, Mocanu Antoniu, Puşcă Ionel, Bădescu Mircea, Buzuleac Sebastian şi Popescu Ionica.

Prin procesul verbal de deschidere a ofertelor nr. 13150/01.02.2010, s-a constatat că au fost înregistrate 6 oferte, însă după verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare, a fost declarată câştigătoare a procedurii SC CONCIVIA SA Brăila.

După încheierea contractului nr. 47/24.03.2010 între Consiliul Judeţean Brăila şi SC CONCIVIA SA Brăila, a fost subcontractat un procent de 28% din lucrări către SC TEHNOPLUS SERVICE SRL Brăila.

La contractul nr. 47/24.03.2010, au fost încheiate 6 acte adiţionale, toate fiind semnate de către Gheorghe Bunea Stancu, Rusu Alina, Gabriel Ioan, Antohe Narcisa Adriana, Loi Anca şi Soare Vasile.

Prin actul adiţional nr. 4, înregistrat la nr. 267/26.11.2010, se prevede necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, fiind aleasă procedura de achiziţie şi negociere fără publicarea unui anunţ de participare.

Astfel, invitaţia de participare a fost trimisă doar la SC CONCIVIA SA, iar comisia de evaluare a ofertei, numită prin Dispoziţia nr. 518/16.11.2010 (Mija Florin, Mocanu Antoniu, Popa Catrinel, Sava Nicu, Buzuleac Sebastian şi Popescu Ionica) a întocmit ulterior Raportul procedurii de atribuire.

Prin actul adiţional nr. 5, înregistrat sub nr. 292/17.12.2010, s-a prevăzut necesitatea efectuării altor lucrări suplimentare, fiind aleasă aceeaşi procedură ca şi la actul adiţional nr. 4, comisia de evaluare a ofertei trimisă de SC CONCIVIA SA Brăila, singurul agent economic înştiinţat, fiind formată în baza Dispoziţiei nr. 547/08.12.2010, din Mija Florin, Mocanu Antoniu, Popa Catrinel, Buzuleac Sebastian, Popescu Ionica şi Bădescu Mircea.

Prin raportul procedurii de atribuire nr. 16701/16.12.2010, s-a constatat că singurul ofertant este SC CONCIVIA SA Brăila, urmând a fi încheiat actul adiţional cu această firmă.

Se constată că membrii comisiei de evaluare a ofertelor şi Gheorghe Bunea Stancu au validat oferta SC CONCIVIA SA Brăila, deşi aceasta nu îndeplinea condiţiile de participare menţionate în documentaţia de atribuire şi în caietul de sarcini, la fel ca şi ceilalţi ofertanţi. Prin declararea ca şi câştigătoare a ofertei depusă de SC CONCIVIA SA Brăila, deşi nu avea preţul cel mai mic oferit, au fost vătămate interesele legitime ale reprezentantului care a oferit preţul cel mai mic (SC CASAPREST CONSTRUCT SRL), având în vedere că acesta era un prim criteriu de evaluare.

Practic, prin modul în care a fost demarată această procedură, a fost validată o ofertă neconformă şi la un preţ mai mare decât cel mai mic preţ oferit, când în mod corect ar fi trebuit să se anuleze procedura de achiziţie şi să se reia ulterior.

Contract nr. 138/04.08.2010 având ca obiect „Lucrări de reabilitare, amenajare şi modernizare spaţii medicale” în proiectul „Echiparea Ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila” – SIMS 3509.

Prin Dispoziţia nr. 612/16.04.2010 a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila a fost numită comisia de evaluare a ofertelor, formată din Mija Florin, Moisiu Nicolae, Mocanu Antoniu, Sava Nicu, Bădescu Mircea, Buzuleac Sebastian şi Popescu Ionica.

La procedură s-au înscris 4 ofertanţi, printre care şi SC CONCIVIA SA Brăila. Deşi nici una dintre ofertele depuse nu îndeplinea condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire, comisia de evaluare a ofertelor a decis respingerea ofertei depusă de SC XENIA SA Brăila, cu preţul imediat inferior celui oferit de către SC CONCIVIA SA, astfel încât declararea ca şi câştigătoare a acestei firme a fost inevitabilă, întrucât celelalte două firme ofertante aveau preţuri mai mari decât cel oferit de SC CONCIVIA SA Brăila.

În mod normal, pentru neîndeplinirea condiţiilor de calificare şi aplicând un tratament nediscriminatoriu, comisia ar fi trebuit să anuleze procedura, aceasta urmând a fi reluată la un moment ulterior.

La contractul nr. 138/04.08.2010 a fost încheiat un act adiţional, la data de 05.10.2010, fiind prelungit termenul de execuţie a lucrărilor până la data de 29.12.2010.

Atât contractul nr. 138/04.08.2010, cât şi actul adiţional nr. 1/05.10.2010, au fost semnate de către Gheorghe Bunea Stancu, Rusu Alina, Gabriel Ioan, Antohe Adriana Narcisa şi, respectiv, Soare Vasile.

Prin încheierea contractului nr. 138/04.08.2010 în aceste condiţii, membrii comisiei de evaluare a ofertelor, cât şi Bunea Gheorghe Stancu, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi-au încălcat atribuţiile de serviciu prin faptul că exercitându-le în mod defectuos, au vătămat interesele legitime ale persoanei juridice care s-a calificat pe locul imediat următor ofertei depusă de către SC CONCIVIA SA Brăila, respectiv SC XENIA SA Ploieşti.

În perioada în care au fost analizate contractele de achiziţii publice încheiate de către Consiliul Judeţean Brăila, reprezentat de către preşedintele acestuia, Gheorghe Bunea Stancu, specialiştii DNA care au întocmit raportul de constatare au stabilit şi producerea unui prejudiciu total în valoare de 2.924.817,60 lei, urmare a încheierii unui număr de 6 contracte, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu şi îndeplinirea defectuoasă a acestora, de către preşedintele Consiliului Judeţean Brăila (ordonator principal de credite) şi funcţionarii din subordine, care au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor înscrise în procedurile respective şi cei care au semnat următoarele contracte de achiziţii:

Contractul nr. 102/16.07.2009 încheiat între Consiliul Judeţean Brăila, reprezentat de către Gheorghe Bunea Stancu şi SC TANCRAD SRL Galaţi, reprezentată de către administratorul său Stăncic Cristian Cătălin, având ca obiect „Reabilitarea DJ 221, DJ 202A şi DJ 202B, jud. Brăila”

Prin Dispoziţia nr. 105/03.06.2009 a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, a fost numită comisia de evaluare a ofertelor, formată din Mija Florin, Popescu Ionica, Puia Vasile, Ghenea Georgel şi Moisiu Nicolae.

În procedura aleasă, s-au înscris 2 ofertanţi şi anume: SC TANCRAD SRL Galaţi şi SC TEHNOLOGICA RADION SRL Bucureşti.

Deşi criteriul de selecţie a fost preţul cel mai mic şi SC TEHNOLOGICA RADION SRL Bucureşti a ofertat preţul cel mai mic, comisia de evaluare a ofertelor a apreciat că acest agent economic nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare, deoarece deţine doar trei maşini de răspândit emulsie cationică, şi nu şase, cum s-a menţionat în caietul de sarcini şi în documentaţia de atribuire.

Prin urmare, oferta SC TEHNOLOGICA RADION SRL Bucureşti a fost respinsă ca neconformă şi inacceptabilă, iar contractul a fost încheiat cu SC TANCRAD SRL Galaţi, chiar dacă această firmă a ofertat un preţ mai mare.

În raportul de constatare tehnico ştiinţifică efectuat în cauză s-a constatat că emulsia cationică urma să fie aplicată pe o suprafaţă de 20% din cea contractată, respectiv 4.000 mp din suprafaţa de 20.000 mp, astfel încât introducerea unor cerinţe minime de participare a condus la restricţionarea dreptului de a participa la procedura achiziţiei publice (cerinţele minime nu au fost motivate).

După încheierea contractului cu SC TANCRAD SRL Galaţi, modul în care au fost executate, finalizate şi predate lucrările, respectiv fără emiterea  ordinului de începere a lucrărilor, reţinerea garanţiei de bună execuţie într-un procent mai mic decât cel prevăzut în documentaţia de atribuire, inexistenţa scrisorii bancare a garanţiei de bună execuţie, avizarea situaţiilor de plată în luna septembrie 2009 şi întocmirea proceselor verbale de recepţie finală, la data de 16.04.2010, deşi plata lucrărilor s-a făcut în luna septembrie 2009, precum şi încheierea unui alt contract, respectiv nr. 88/30.06.2010, cu acelaşi constructor, pentru lucrări de reabilitare a aceloraşi drumuri judeţene, după doar 9 luni de la finalizarea lucrărilor, deşi termenul de garanţie era de 1 an de la data finalizării lucrărilor, în luna septembrie 2009, când s-au efectuat plăţile, conduc la concluzia că cerinţele minime de calificare au fost disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului.

Toate aceste aspecte demonstrează intenţia vădită a autorităţii contractante de a atribui contractul nr. 102/16.07.2009 către SC TANCRAD SRL Galaţi, administrată de către Stăncic Cristian Cătălin, deşi criteriul principal de evaluare a ofertelor a fost preţul cel mai mic, preţ care a fost ofertat de către SC TEHNOLOGICA RADION SRL Bucureşti, care a fost descalificată în condiţiile arătate. La această situaţie s-a ajuns datorită încălcării cu intenţie a atribuţiilor de serviciu de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, care a avut şi calitatea de ordonator principal de credite, revenindu-i implicit şi obligaţia de a gestiona raţional şi eficient bugetul local.

Contractul nr. 160/13.11.2009, încheiat între Consiliul Judeţean Brăila, reprezentat de preşedintele acestuia, Gheorghe Bunea Stancu şi SC TANCRAD SRL Galaţi, reprezentată de către Stăncic Cristian Cătălin, având ca obiect efectuarea de lucrări de reabilitare drumuri prin plombări şi asfaltare a DJ 221B – Brăila – Vădeni (plombări pe o suprafaţă de 3.000 mp şi asfaltare pe o suprafaţă de 2,7 km).

Comisia de evaluare a ofertelor a fost numită prin Dispoziţia nr. 153/12.08.2009 a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, fiind formată din Mija Florin, Moisiu Nicolae, Puia Vasile, Ghenea Georgel, Dumitraşcu Jenica.

La procedură, s-au înscris SC TANCRAD SRL Galaţi şi SC COLAS DRUMURI SA Craiova, iar criteriul principal de evaluare era preţul cel mai mic.

Cu toate că SC COLAS Drumuri SA Craiova a ofertat preţul cel mai mic, oferta sa fiind acceptată, în procedura de evaluare a primit un punctaj inferior celui obţinut de SC TANCRAD SRL Galaţi, prin introducerea în fişa de punctaj a unui nr. de 8 subcriterii de evaluare a criteriului de „Protecţie a mediului”, care nu se regăsesc în documentaţia de atribuire.

Intenţia funcţionarilor din cadrul autorităţii contractante, de atribuire a acestui contract în favoarea SC Tancrad, rezultă şi din faptul că în documentaţia înaintată în cursul urmăririi penale, a fost identificată o altă variantă a caietului de sarcini, care include şi măsurile de protecţie a mediului, criteriu a cărui interpretare a condus la descalificarea SC COLAS Drumuri SA Craiova.

Prin urmare, contractul nr. 160 a fost încheiat între SC TANCRAD SRL Galaţi şi Consiliul Judeţean Brăila, însă din modul de execuţie, derulare şi finalizare a lucrărilor, rezultă în mod clar încălcarea atribuţiilor de serviciu de către membrii comisiei de evaluare şi de către preşedintele C.J Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, care în calitate de ordonator principal de credite, trebuia să gestioneze eficient fondurile locale (modul de reţinere a garanţiei de bună execuţie, inexistenţa scrisorii de garanţie bancară, evaluarea ofertei după criterii nemenţionate în documentaţia de atribuire, inexistenţa proceselor verbale de recepţie finală a lucrărilor).

Contractul nr. 170/20.11.2009, încheiat între C.J Brăila, reprezentat de Gheorghe Bunea Stancu şi SC TANCRAD SRL Galaţi, reprezentată de Stăncic Cătălin Cristian, având ca obiect reabilitarea drumurilor judeţene DJ 211, 202A şi 203 din Judeţul Brăila, prin asfaltarea cu un strat de covor bituminos.

Prin Dispoziţia nr. 215/13.10.2009, Gheorghe Bunea Stancu a numit ca membri ai comisiei de evaluare a ofertelor pe Mija Florin, Moisiu Nicolae, Puia Vasile, Ghenea Georgel şi Dumitraşcu Jenica.

Criteriul principal de evaluare a ofertelor depuse a fost preţul cel mai mic. S-a constatat că SC STRABAG SRL Bucureşti a oferit preţul cel mai mic, dar câştigătoare a procedurii a fost declarată SC TANCRAD SRL Galaţi, datorită interpretării în mod voit a condiţiilor de calificare în favoarea acestei din urmă societăţi.

Astfel, oferta depusă de către SC STRABAG SRL Bucureşti a fost declarată neconformă şi inacceptabilă, deoarece nu a făcut dovada deţinerii unei staţii de producţie a mixturilor asfaltice cu fibre de celuloză, la distanţa luată în calcul în devizul prezentat autorităţii contractante.

Deşi SC STRABAG SRL Bucureşti a menţionat că transportul mixturii asfaltice se face de la Buzău, şi nu de la Jilava (aşa cum se menţiona în oferta depusă), fapt ce a influenţat oferirea celui mai mic preţ, membrii comisiei de evaluare a ofertelor au apreciat că aceste precizări sunt de natură a modifica propunerea tehnică.

Astfel, oferta SC STRABAG SRL a fost declarată neconformă şi inacceptabilă, iar contractul a fost încheiat cu SC TANCRAD SRL Galaţi.

La această situaţie s-a ajuns datorită exercitării defectuoase a atribuţiilor de serviciu de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor, prin alegerea ofertei financiare neprofitabile, dar şi gestionării ineficiente a bugetului local de către preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, care avea şi calitatea de ordonator principal de credite.

Gestionarea defectuoasă a bugetului local a condus şi la refacerea lucrărilor de asfaltare, în perioada de garanţie a lucrărilor efectuate în baza contractului nr. 170, precum şi la încheierea altor două contracte tot cu SC TANCRAD SRL Galaţi (contracte nr. 101/16.07.2009 şi 102/16.07.2009).

În raportul de constatare tehnico ştiinţifică de natură financiară, întocmit de către specialistul DNA, au fost calculate prejudiciile cauzate Consiliului Judeţean Brăila, prin stabilirea diferenţei dintre valoarea contractelor încheiate cu SC TANCRAD SRL Galaţi şi valoarea contractului cu preţul cel mai mic oferit de către ceilalţi ofertanţi, după cum urmează:

contractul nr. 102/16.07.2009 : 26.468,46 lei
contractul nr. 160/13.11.2009: 79.466,96 lei
contractul nr. 170/20.11.2009: 612.583,01 lei
Aceste contracte au fost semnate în mod invariabil de către preşedintele C.J Brăila, Gheorghe Bunea Stancu şi de funcţionarii publici din subordinea sa, Rusu Alina, Dumitraşcu Jenica şi Loi Anca, în sarcina acestora urmând a se reţine săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, alături de membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

În ceea ce priveşte modul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii finalizate cu încheierea contractului nr. 101/16.07.2009, s-a constatat că prin îndeplinirea în mod defectuos şi cu intenţie a atribuţiilor de serviciu, membrii comisiei de evaluare a ofertelor, numiţi prin Dispoziţia nr. 106/03.06.2009 a preşedintelui C.J Brăila, au descalificat oferta SC TEHNOLOGICA RADION SRL şi au interpretat discriminatoriu unele cerinţe minime de participare.

Astfel, deşi TEHNOLOGICA RADION SRL a oferit preţul cel mai mic, datorită faptului că a făcut dovada deţinerii a doar trei maşini de răspândit emulsie cationică şi nu a şase astfel de maşini, cum se prevedea în caietul de sarcini, oferta firmei a fost declarată inacceptabilă şi neconformă.

Acest fapt a condus la încheierea contractului nr. 101/16.07.2009 între C.J Brăila şi SC TANCRAD SRL Galaţi, având ca obiect reabilitarea DJ 211, DJ 211B şi DJ 211C.

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor au fost numiţi Mija Florin, Popescu Ionica, Puia Vasile, Ghenea Georgel şi Dumitraşcu Jenica, în sarcina acestora urmând a se reţine săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, la fel ca şi în sarcina dirigintelui de şantier, Bratu Camelia, care a avizat situaţiile de plată, în luna septembrie 2009, făcând posibilă plata lucrărilor, deşi procesul verbal de recepţie finală nu se regăseşte la dosar.

Şi în acest caz, deşi lucrările erau garantate până la data de 25.08.2010, la 1 an de la încheierea contractului, aceleaşi lucrări au fost contractate cu acelaşi constructor, prin contractul nr. 87/30.06.2010.

Contractul nr. 169/20.11.2009, încheiat între Consiliul Judeţean Brăila, reprezentat de către Gheorghe Bunea Stancu şi SC TANCRAD SRL Galaţi, reprezentată de către Stăncic Cătălin Cristian, având ca obiect „Reabilitarea DJ 212A Brăila – Măraşu din Insula Mare a Brăilei”.

Comisia de evaluare a ofertelor a fost formată din Mija Florin, Moisiu Nicolae, Ghenea Georgel, Nisipeanu Silviu, Popescu Ionica şi a fost numită prin Dispoziţia nr. 202/29.09.2009 emisă de către Gheorghe Bunea Stancu, în calitate de preşedinte al C.J Brăila.

Au fost primite 2 oferte, din partea SC TANCRAD SRL Galaţi şi SC Hidroconstrucţia SA Bucureşti în asociere cu SC CF Grup Colas Iaşi şi SC Durabet Construct SA Brăila.

Prin procesul verbal intermediar nr. 12425/19.10.2009, Moisiu Nicolae şi Ghenea Georgel au constatat că ambii ofertanţi nu prezentat toate certificatele fiscale necesare dovedirii inexistenţei datoriilor la bugetul local şi au solicitat completarea acestor omisiuni.

Prin procesul verbal intermediar nr. 12781/26.10.2009, Moisiu Nicolae şi Ghenea Georgel au constatat că SC TANCRAD SRL Galaţi a depus certificatul fiscal solicitat, iar pentru celălalt ofertant s-au solicitat certificate fiscale de la Primăria comunei Teregova (jud. Caraş Severin) şi de la Primăria comunei Poieni Remeti – Bulz (jud. Bihor).

În aceeaşi zi, Mija Florin, Moisiu Nicolae şi Ghenea Georgel au întocmit procesul verbal nr. 12803/26.10.2009, prin care au stabilit că SC Hidroconstrucţia SA nu îndeplinea nici cerinţa din fişa tehnică, în sensul că trebuie să facă dovada deţinerii a două maşini de tăiat rosturi şi 6 compactoare, firmei fiindu-i solicitată completarea acestor omisiuni.

Prin raportul procedurii nr. 13225/03.11.2009, întocmit de către Mija Florin, Moisiu Nicolae şi Ghenea Georgel şi aprobat de către preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, s-a constatat că SC Hidroconstrucţia SA este descalificată, oferta sa fiind inacceptabilă. S-a reţinut că firma nu a depus toate certificatele fiscale necesare dovedirii inexistenţei datoriilor la bugetul local, în condiţiile în care se constatase că prin adresa nr. 23/612/27.10.2009 a SC  Hidroconstrucţia SA fuseseră făcute completările necesare, însă nici această adresă, nici cele 5 anexe comunicate de SC Hidroconstrucţia SA, pe data de 30.10.2009, nu se regăsesc în documentaţia de atribuire înaintată la DNA, în cursul cercetărilor.

Cu referire la certificatul fiscal solicitat de la SC TANCRAD SRL Galaţi, s-a constatat că acesta se regăseşte în copie nelegalizată la dosar (fiind înregistrat sub nr. 725/28.09.2009 eliberat de Primăria Vădeni, jud. Brăila), însă comisia consemnase în Raportul procedurii, că fusese depus în original.

Cu ocazia cercetărilor efectuate în ziua de 07.08.2014, la sediul Primăriei Vădeni, jud. Brăila, s-a constatat că în Registrul Primăriei Vădeni în care sunt înregistrate certificatele fiscale emise, la poziţia nr. 725/28.09.2009 apare emis un certificat fiscal pentru SC CONTECOMAN SRL Vădeni.

Încălcarea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici implicaţi în derularea procedurii de achiziţie publică finalizată cu încheierea contractului nr. 169/20.11.2009, s-a reflectat direct asupra modului în care SC TANCRAD SRL Galaţi, firma câştigătoare, şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Astfel, lucrările au fost executate cu mari întreruperi, deşi termenul de finalizare era de 6 luni de la data atribuirii contractului.

Menţionăm faptul că până în luna iunie 2014, au fost facturate şi plătite lucrări care echivalează cu executarea unui procent de 33.31% din lucrările contractante, nefiind întocmite procese verbale de recepţie, deşi situaţiile de plată au fost semnate de dirigintele de şantier Puia Vasile.

Datorită modului în care a fost încheiat şi semnat contractul nr. 169/20.11.2009, s-a cauzat bugetului Consiliului Judeţean Brăila, un prejudiciu în cuantum de 1.732.234,45 lei.

Contractul nr. 192/15.12.2009 şi contractul nr. 193/15.12.2009 au avut ca obiect efectuarea lucrărilor de întreţinere curentă, pe timp de iarnă (2009-2010), a unor sectoare din drumurile judeţene.

Procedura de achiziţie a lucrărilor a fost declanşată în luna octombrie 2009, prin publicarea în SEAP a anunţului de atribuire pentru sectoare de drumuri judeţene, împărţite în 4 loturi.

Criteriul de departajare a fost preţul cel mai mic, notele justificative nr. 12678/22.10.2009 şi nr. 12679/22.10.2009, având precizate condiţiile minime de calificare de natură tehnică, economică şi cu privire la resursele umane disponibile.

Aceste note justificative au fost aprobate de către preşedintele C.J Brăila, Gheorghe Bunea Stancu şi avizate de către Mija Florin şi 2 dintre directorii executivi, la fel ca şi în cazul Referatului de necesitate nr. 11691/02.10.2009.

La data de 09.11.2009 au fost deschise ofertele depuse, constatându-se că pentru Lotul 4- zona Însurăţei, s-a înscris doar SC CARGO TERRA SRL Slobozia. Prin Dispoziţia nr. 233/30.10.2009, a fost numită comisia de evaluare a ofertelor, formată din Mija Florin, Moisiu Nicolae, Dumitraşcu Jenica, Ghenea Georgel şi Puia Vasile.

Întrucât preţul oferit era foarte mic, comisia a solicitat documentarea economică a acestuia, iar în data de 11.11.2009, societatea a comunicat datele solicitate.

Sub pretextul că a fost modificată propunerea financiară, comisia de evaluare a ofertelor a întocmit Raportul nr. 13792/13.11.2009, declarând oferta neconformă, iar procedura de achiziţie a fost anulată.

Menţionăm că la justificarea preţului oferit, SC CARGO TERRA SRL Slobozia a propus, pe lângă cele 13 activităţi prevăzute în caietul de sarcini, alte 2 activităţi absolut necesare, respectiv staţionare utilaje şi răspândire mecanică de materiale antiderapante, dar fără a modifica preţul.

La data de 15.12.2009, a fost organizată o nouă procedură de achiziţie a lucrărilor de întreţinere drumuri judeţene, înscriindu-se din nou doar SC CARGO TERRA SRL Slobozia. Fiind singurul ofertant, firma nu a mai depus oferta financiară, iar procedura a fost anulată.

La data de 14.12.2009, ANM a emis atenţionări de cod galben de ninsori pentru Dobrogea şi sudul Munteniei, inclusiv pentru judeţul Brăila, în perioada imediat următoare.

În aceste condiţii, la data de 15.12.2009, a fost organizată o nouă procedură de achiziţie, însă cu negocierea preţului, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

În consecinţă, prin adresele nr. 15495/15.12.2009 şi nr. 15496/15.12.2009, au fost invitate la negocieri SC TANCRAD CONSTRUCT SRL Brăila şi SC CONCIVIA SA Brăila.

Drumurile judeţene au fost incluse în 2 loturi, după cum urmează: Lotul I – 259.250 km şi lotul II – 344.045 km, iar în documentaţia de atribuire au fost incluse 2 noi activităţi, respectiv cele menţionate de SC CARGO TERRA SRL Slobozia (şi pentru care fusese descalificată în condiţiile descrise mai sus) – „aşteptat în bază cu autofreza” şi „aşteptat în bază cu autogreder”.

Documentaţia de atribuire a fost întocmită de către Puia Vasile şi Moisiu Nicolae, fiind avizată de către Mija Florin şi Dumitraşcu Jenica şi aprobată de către preşedintele C.J Brăila, Gheorghe Bunea Stancu.

În aceeaşi zi s-au depus ofertele de către firmele invitate, comisia de evaluare a ofertelor hotărând atribuirea contractelor pentru cele două loturi, la preţuri mult mai mari decât cele ofertate de către SC CARGO TERRA SRL Slobozia, dar şi prin comparaţie cu lucrările similare efectuate în aceleaşi condiţii, în judeţele limitrofe.

Contractul nr. 193/15.12.2009 a fost încheiat cu SC TANCRAD Construct SRL Brăila, reprezentată de către Stăncic Traian, pentru Lotul I, iar Contractul nr. 192/15.12.2009 a fost încheiat cu SC Concivia SA Brăila, reprezentată de Soare Vasile, pentru Lotul II.

Prin această modalitate de încheiere a contractelor menţionate, s-a cauzat un prejudiciu la bugetul C.J Brăila, în cuantum de 474.064,72 lei (162.640,11 lei – C nr. 192/15.12.2009 şi 311.424,61 lei – C nr. 193/15.12.2009).

Situaţiile de plată au fost semnate de către Mija Florin, Dumitraşcu Jenica şi Puia Vasile.

Comisia de evaluare a ofertelor pentru aceste contracte, a fost formată din Mija Florin, Dumitraşcu Jenica, Moisiu Nicolae, Ghenea Georgel şi Puia Vasile.”

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Moarte stupidă pentru un fotomodel, în camera de hotel. Tânăra a confundat ușa de la toaletă

2 Mare lovitură pentru Kremlin. Kârgâzstan și Kazahstan adoptă alfabetul latin, renunță la cel chirilic: „Russkiy Mir se destramă”

3 VIDEO ​George Simion, săltat de mascați, la 3 dimineața din Piața Victoriei, după un scandal de aproape o oră / Liderul AUR ar fi condus cu permisul s…

4 SUA răspund Rusiei cu USS Gerald R. Ford - cel mai modern și scump portavion construit vreodată. Nava, pregătită de prima misiune

5 VIDEO Soldații Rusiei se răscoală. Ce-a pățit un ofițer de top care i-a amenințat pe noii recruți: ”Sunteți toți carne de tun!”