Proiectul legii prevenției. Lista cu cele 396 de CONTRAVENȚII

Proiectul legii prevenției. Lista cu cele 396 de CONTRAVENȚII

Firmele vor avea la dispoziție un termen de 90 de zile (față de 7 zile în vechiul proiect) pentru remedierea unei probleme constatate de către inspectorii Fiscului înainte de a fi sancționate, iar lista contravențiilor pentru care va fi aplicată legea va include aproape 400 de nereguli (față de 12 în vechiul proiect), relevă proiectul legii prevenției, obținut în exclusivitate de  Profit.ro .

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, agentul constatator are obligația să reia controlul. O firmă va beneficia de prevederile legii o singură dată pentru oricare dintre contravenții în termen de 3 ani de la data avertismentului. 

Proiectul, unul extrem de important pentru firme, este încă în discuție. Profit.ro prezintă integral ultima formă a proiectului, redactată ieri, pe 15 martie.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții de către persoane le/entitățile care desfășoară activitate economică.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii au următoarele semnificații:
a) plan de remediere – anexă la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit în condițiile prevăzute la art. 4, prin care agentul constatator stabilește măsuri și termene de remediere;
b) măsuri de remediere – măsurile dispuse de agentul constatator în planul de remediere în vederea îndeplinirii de către contravenient a obligațiilor prevăzute de lege;
c) termen de remediere – perioada de timp de 90 de zile calendaristice, stabilită de agentul constatator pentru faptele constatate, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale; termenul de remediere nu poate fi modificat;

Art. 3. – (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și/sau să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:
- drepturile și obligațiile acestor autorități în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și privind drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;
- legislația în vigoare privind activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor;
- legislația în vigoare care reglementează faptele contravenționale pe care autoritatea publică respectivă este competentă să le constate și pentru care este competentă să aplice sancțiuni, indicând distinct lista contravențiilor și a sancțiunilor contravenționale și/sau a altor măsuri administrative aplicabile acestora.
(2) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației în ceea ce privește aspectele menționate la alin. (1).

Art. 4. – (1) În cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta lege, la prima constatare sau în condițiile prevăzute la art. 9, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere în care stabilește măsuri și termene de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare.
(2) Agentul constatator nu anexează un plan de remediere la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului, la prima constatare sau în condițiile prevăzute la art. 9, în următoarele situații:
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;
b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă;
c) în cazul în care, la reluarea controlului, agentul constatator s-ar afla în situația de a constata și sancționa aceeași faptă.
(3) Modelul și conținutul Planului de remediere anexat la procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 5. – Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții, inclusiv din cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal la care se anexează, după caz, un plan de remediere, în condițiile prevăzute la art. 4.

Art. 6. – (1) Agentul constatator are obligația să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4 din prezenta lege.
(2) În cazul persoanelor care nu sunt obligate să țină registrul unic de control reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, pentru a stabili dacă este întrunită condiția prevăzută de lege referitoare la prima constatare sau condiția prevăzută la art. 9, agentul constatator are obligația să verifice în evidențele autorității/instituției publice din care face parte dacă enitatea controlată a beneficiat de prevederile art. 4 din prezenta lege și să solicite contravenientului o declarație pe proprie răspundere prin care acesta declară dacă și când a mai fost sancționat pentru aceleași fapte cu aplicarea prevederilor prezentei legi.
(3) Agentul constatator are obligația să facă mențiuni în registrul unic de control cu privire la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat, precum și, după caz, cu privire la planul de remediere anexat.

Art. 7. – Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi este nul de drept.

Art. 8. – (1) În termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, agentul constatator are obligația să reia controlul, completând planul de remediere anexat la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.
(2) În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată că contravenientul nu a respectat măsurile de remediere stabilite în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prin care persoana competentă aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 9. – (1) Contravenientul beneficiază de măsurile prevăzute la art. 4, o singură dată pentru oricare dintre contravențiile menționate în anexa nr. 1, în termen de 3 ani de la data aplicării sancțiunii avertismentului.
(2) În cazul în care, după ce a beneficiat de măsurile prevăzute la art. 4, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție în termen de 3 ani, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor. 

Art. 10. – Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile legislației în vigoare, în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Art. 11. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 12. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

ANEXA NR. 1

CONTRAVENȚIILE
CARE VOR INTRA SUB INCIDENȚA PREZENTEI LEGI

1) Art. 260 alin.1 lit.b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare;
2) Art.260 alin.1 lit.n) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare;
3) Art.9 alin.2 lit.f) dinHG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților cu modificările si completările ulterioare;
4) Art.9 alin.3 lit.a) din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților cu modificările si completările ulterioare;
5) Art.9 alin.3 lit.d) din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților cu modificările si completările ulterioare;
6) Art.9 alin.4 din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților cu modificările si completările ulterioare;
7) Art. 9 alin.5 din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților cu modificările si completările ulterioare;
8) Art. 23, pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art.5,  art.7 alin.1, art.8 alin.2, art.9 alin.1, art.9 alin.4, art.11,  art.12 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;
9) Art.37 alin.1 pentru incălcarea dispozițiilor prevăzute la art.7 alin.2, art.8, art.9 alin.1, art.11-13, art.29 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările si completările ulterioare;
10) Art.217 alin.1 lit.c) din Legea nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11) Art.13 alin. (1) din Legea nr. 67/2006  privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora;
12) Art. 113 lit.a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,  cu modificările și completările ulterioare;
13) Art. 113 lit.b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,  cu modificările și completările ulterioare;
14) Art. 113 lit.e) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,  cu modificările și completările ulterioare;
15) Art. 113 lit.h) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,  cu modificările și completările ulterioare;
16) Art. 113 lit.i) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,  cu modificările și completările ulterioare;
17) Art.9 lit.a) din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților;
18) Art.9 lit.b) din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților;
19) Art.9 lit.c) din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților;
20) Art.35 pentru incălcarea dispozitiilor prevăzute la art.4 alin.2, art.5 alin.1 si 2, art.8 alin.1 si 3, art.14 alin.1, art.15 alin.1 si 2, art.16, art.18, art.21 alin.2 din Legea nr. 335/10.12.2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;
21) Art.39 alin.(2) doar pentru incălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 13 lit. c) din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
22) Art. 39 alin. (6) lit. a) doar pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la  art. 9 alin. (1) din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Ministrul Turismului: Chinezii vor construi câteva sute de apartamente de vacanță la Saturn. Este una dintre cele mai importante investiții pe care le-am avizat pe litoral
23) Art. 39 alin. (6) lit. b) doar pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. art. 14 și art. 15 din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
24) Art. 39 alin. (8), lit. a) doar pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la  art.12 alin.(1), lit.d), art.13, lit.g), art.18, alin.(6) din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
25) Art. 40  din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
26) Art.23 alin.(1) din Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare;
27) Art. 36 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;
28) Art. 50 alin. (1) din Legea nr. 477/2003privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată;
29) Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri ți prestările de servicii în interes public, republicată;
30) Art. 16  din O.U.G.  nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările și completările ulterioare;
31) Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
32) Art. 110^1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar;
33) Art. 5^1 din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
34) Art. 110^1 din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
35) Art. 82  din Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;
36) Art. 118 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;
37) Art. 36  din Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
38) Art. 24 din Ordonanța Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată;
39) Art. 22 alin.(1) lit.c) din HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele  din domeniul sănătății publice, cu completările ulterioare;
40) Art. 22 alin.(1) lit.j) din HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele  din domeniul sănătății publice, cu completările ulterioare;
41) Art. 1, lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;
42) Art. 1, lit. f) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;
43) Art. 1, lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;
44) Art. 68, lit. a), b), c), d) din OG nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare;
45) Art. 139^2,  lit. a), b) și c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
46) Art. 52 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
47) Art. 75 lit. e) din O.U.G nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare;
48) Art. 138, alin.2 din Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare;
49) Art. 360, alin.1 din Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare;
50) Art.41, pct.1 si 2 din Legea Contabilității nr.82 din 24 decembrie 1991, republicată;
51) Art. 31  din Legea nr. 589/2004 privind activitatea electronica notarială;
52) Art. 19, cu referire doar la art. 6 din Legea nr. 135 /2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;

53) Art. 12  din Legea 451/01.11.2004 privind marca temporală;
54) Art. 22 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic republicată in temeiul art. II din Legea nr.121/2006;
55) Art.41  din Legea nr. 161/2003  privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările și completările ulterioare;
56) Art. 44  din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicata in 2014;
57) Art. 45  din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicata in 2014;
58) Art.15, lit. c) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;
59) Art.15, lit. d) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;
60) Art.15, lit. p) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;
61) Art.15, lit. e) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;
62) Art.15, lit. n) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;
63) Art.15, lit. q) din H.G. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;
64) Art. 3 alin. 1 din H.G. 237/2001 pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la accesul, evidența si protecția turiștilor în  stucturile de primire turistică, republicată;
65) Art.4 din H.G. 559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în stațiunile turistice;
66) Art.4 din H.G. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activității de agrement în stațiunile turistice;
67) Art.8 alin.(1), lit.b), d), f), h), i), j), l), m), n), o) din OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate  pe plajă, cu modificările și completările ulterioare;
68) Art.10, lit. a), f), g), h) din H.G. 452/2003  privind desfășurarea activității de agrement nautic;
69) Art. 41 alin (1) din HG nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți;
70) Art. 33, lit. a) din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, republicată;
71) Art. 33, lit. b) din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, republicată;
72) Art.7 lit.b), c), d), e), f), g) din H.G. nr. 263/2001 modificată cu HG 5/2004 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și a traseelor de schi pentru agrement;
73) Art. 31 din O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată;
74) Art.58, literele a), b),  d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul și acvacultura cu modificările ulterioare;
75) Art.59, literele  b),c),d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul și acvacultura cu modificările ulterioare;
76) Art.60, litera  e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul și acvacultura cu modificările ulterioare;
77) Art.61, litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul și acvacultura cu modificările ulterioare;
78) Art.63, litera, h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul și acvacultura cu modificările ulterioare;
79) Art.32, alin. 1, lit.d) din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, republicată;
80) Art.32, alin. 1, lit.f) din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, republicată;
81) Art.14, lit.a), b), c) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
82) Art. 18, alin.1, lit.b), c), d), e), f) din Legea nr.383/2013 a apiculturii;
83) Art.13, lit.a), b), c) și  f) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate;
84) Art. 14, alin. 1, lit.g), h), l) din OUG nr.23/2010, modif. prin Legea nr. 191/2012 privind identificarea și înregistrarea suinelor; ovinelor; caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
85) Art.31, alin.1, lit. (a), (d) din OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, cu modificarile si completarile ulterioare;
86) Art. 31, alin. 4, lit. (c),(d),(e)  din OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, cu modificarile si completarile ulterioare;
87) Art. 3, lit. h) si lit. i) din HG 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului;
88) Art. 18 din Ordonanța nr. 136 din 31 august 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;
89) Art. 19  din Ordonanța nr. 136 din 31 august 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;
90) Art. 20  din Ordonanța nr. 136 din 31 august 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;
91) Art. 111, lit. a), e), g), h) din Legea fondului funciar nr. 18/1991* Republicată;
92) Art. 1071 din Ordonanța de urgență nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
93) Art 14, lit. i) și h) din Ordonanța de urgență nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
94) Art. 83, alin. (1), lit. (b), (g) din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare – Republicată;
95) Art. 65, alin 1, pct 2.b), pct 3.c), pct5.e), pct 6.f),  pct 7.g), pct 14.n), pct 16.p), pct19.s), pct 20.ș), pct22.ț), pct 29.aa) din Legea nr. 164/2015 a viei și vinului, în sistemul organizării comune de piață;
96) Art.2, alin.(1), lit.c) din Hotărârea de Guvern nr.131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
97) Art. 2, alin. (2), lit.b) din Ordonanța nr.29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice;
98) Art. 16, alin. (1), lit.a), lit. b) din Ordinul MADR nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică;
99) Art.9 alin 1 din Legea nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp republicată;
100) Art.11 alin. 1 din Legea nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp republicată;
101) Art.13 alin 1 din Legea nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp republicată;
102) Art.29 alin 1 din Legea nr.348/2003 a Pomiculturii republicată;
103) Art.14 alin 3 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
104) Art.10 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
105) Art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
106) Art.3, art.4, art.8 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
107) Art. 111, lit. c), d), g) din HG nr. 267 /2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările și completările ulterioare;
108) Art.45, lit e), Lit.f) din Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semintelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante;
109) Art. 20, alin. a), alin b) din HG nr.415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor;
110) Art.12, alin. (1) lit. a), b) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 1904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale si utilizării in industria alimentară;
111) Art.11 alin. (3) din Ordonanță de Urgență nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale;
112) Art.14,alin.1), lit. a), b), c) din Ordonanță de Urgență nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale;
113) Art. 26, lit. h) din Hotărâre nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a semințelor de consum;
114) Art. 26, lit. a) și g) din Hotărâre nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a semințelor de consum;
115) Art. 26, lit. c), d) și e) din Hotărâre nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a semințelor de consum;
116) Art. 26, lit. b) și f) din Hotărâre nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a semințelor de consum;
117) Art.21,lit. a) și c) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
118) Art. 21, lit. b), f) și g) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
119) Art. 21, lit. e) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
120) Art. 21, lit. d) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
121) Art. 31, alin.(2), lit. a) din Legea nr.55/2006, privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare;
122) Art. 31, alin.(2),  lit. b) din Legea nr.55/2006, privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare;
123) Art. 31, alin.(2), lit. c) din Legea nr.55/2006, privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare;
124) Art. 31, alin.(2), lit. d) din Legea nr.55/2006, privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare;


125) Art. 2, pct. 1 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
126) Art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
127) Art. 2, pct. 3 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
128) Art. 2, pct. 5 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
129) Art. 2, pct. 19 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
130) Art. 2, pct. 21 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
131) Art. 2, pct. 24 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
132) Art. 2, pct. 25  din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
133) Art. 2, pct. 27 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
134) Art. 2, pct. 29  din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
135) Art. 2, pct. 30 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
136) Art. 2, pct. 31 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
137) Art. 2, pct. 33 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
138) Art. 2, pct. 34 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
139) Art. 2, pct. 35 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
140) Art. 2, pct. 36 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
141) Art. 2, pct. 38 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
142) Art. 2, pct. 39 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
143) Art. 2, pct. 41 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
144) Art. 2, pct. 42 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
145) Art. 2, pct. 43 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
146) Art. 2, pct. 44 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
147) Art. 2, pct. 45 din O.G. nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, cu modificările și completările ulterioare;
148) Art. 19  din OG nr. 60/2004, privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., cu modificările și completările ulterioare;
149) Art. 92 din Regulamentul prevăzut de HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România;
150) Art.1 lit.b) din HG 842/2015 privind stabilirea unor contravenții în domeniul securității aviației civile;
151) Art.1 lit.c) din HG 842/2015 privind stabilirea unor contravenții în domeniul securității aviației civile;
152) Art.1 lit.e) din HG 842/2015 privind stabilirea unor contravenții în domeniul securității aviației civile;
153) Art.1 lit.g) din HG 842/2015 privind stabilirea unor contravenții în domeniul securității aviației civile;
154) Art.87, pct.18  din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
155) Art.87, pct.2 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
156) Art. 87, pct. 47 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
157) Art.87, pct.1 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
158) Art.87, pct.5 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
159) Art. 87, pct. 58 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
160) Art. 87, pct. 26, din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
161) Art.87, pct. 46 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
162) Art.87, pct. 42 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
163) Art. 93, alin. 2, lit. a) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
164) Art. 87, pct.40 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
165) Art.93, alin.2, lit. d) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
166) Art. 93, alin.40 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
167) Art 21, lit. a) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
168) Art 21, lit. b) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
169) Art 21, lit. c) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
170) Art 21, lit. d) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
171) Art 21, lit. e) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
172) Art 21, lit. f) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
173) Art 21, lit. g) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
174) Art 21, lit. h) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
175) Art 21, lit. i) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
176) Art 21, lit. j) din O.U.G. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
177) Art 21, lit. a) din Legea nr. 259/2010 privind siguranta digurilor, republicata;
178) Art 21, lit. b) din Legea nr. 259/2010 privind siguranta digurilor, republicata;
179) Art 21, lit. c) din Legea nr. 259/2010 privind siguranta digurilor, republicata;
180) Art.3, alin. (2) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea  contravențiilor silvice;
181) Art.3, alin.(3), lit.a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
182) Art.3, alin.(3), lit.b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
183) Art. 4 lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
184) Art.4 lit. b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
185) Art. 6 lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
186) Art. 6 lit. c) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
187) Art.7 alin. (1), lit. d) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
188) Art.7 alin. (1), lit. f) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
189) Art.9, lit. f) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
190) Art.10, lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
191) Art. 12 lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
192) Art. 12 lit. b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
193) Art. 12 lit. c) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
194) Art. 12 lit. d) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
195) Art. 12 lit. g) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
196) Art. 12 lit. h) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
197) Art. 13, alin. (1),  lit. e) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
198) Art. 13, alin. (1),  lit. f) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
199) Art. 13, alin. (2) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
200) Art. 15 alin.(1)  lit.c) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
201) Art. 15 alin.(1) lit.e) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
202) Art. 16 alin.(3)  din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
203) Art.17, lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
204) Art.17, lit. e) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
205) Art. 19 alin.(4) lit.a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
206) Art. 19 alin.(4) lit.b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
207) art. 19 alin.(4) lit.d) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
208) Art. 19 alin.(4) lit.e) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
209) Art. 19 alin.(4) lit.f) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
210) Art. 19 alin.(4) lit.g) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
211) Art. 19 alin.(4) lit.h) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
212) Art.19, alin.(4), lit. i) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
213) Art.19, alin.(4), lit. m) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
214) Art. 19 alin.(4) lit.o) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
215) Art.21, lit. a) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
216) Art.21, lit. b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
217) Art.8 alin. (1) lit.b) din Legea 56 /2010 privind accesibilizarea fondului forestier național;
218) Art. 23 alin. (1) lit. m) din LEGEA   407/2006 a vânătorii și  protecției fondului cinegetic;
219) Art. 17 alin (1) din LEGEA   407/2006 a vânătorii și  protecției fondului cinegetic;
220) Art. 23 alin. (1) lit. d), w) din LEGEA   407/2006 a vânătorii și  protecției fondului cinegetic;
221) Art. 23 alin. (1) lit. c) din LEGEA   407/2006 a vânătorii și  protecției fondului cinegetic;
222) Art. 13 alin. (5) și (6) din Legea 242/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1), lit. e) și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;
223) Art.10 lit. f) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
224) Art.10 lit.g) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
225) Art.10 lit. h) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
226) Art. 41 pct. 2 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
227) Art.41 pct.3 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
228) Art.41 pct.4 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
229) Art.41 pct. 5 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
230) Art.41 pct. 6 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
231) Art.41 pct. 7 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
232) Art.41 pct. 8 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
233) Art.41 pct. 9 din Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
234) Art. 1 lit.b) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activității ilicite;
235) Art.1 lit.c) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activității ilicite;
236) Art. 1 lit. d) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activității ilicite;
237) Art. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activității ilicite;
238) Art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activității ilicite;
239) Art. 1 lit h) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activității ilicite;
240) Art. 1 lit. i) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activității ilicite;
241) Art. 1 lit. j) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activității ilicite;
242) Art. 1 lit.k) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva activității ilicite;
243) Art.336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
244) Art.336 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
245) Art.336 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
246) Art.336 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
247) Art.336 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
248) Art.336 alin. (1) lit.g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
249) Art.336 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
250) Art.336 alin. (1) lit.s) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
251) Art.336 alin. (1) lit. ș) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
252) Art.337 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
253) Art.337 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
254) Art. 28(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;
255) Art.28(1) lit.b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;
256) Art.16 lit.a) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
257) Art.16 lit.b) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
258) Art.16 lit.c) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
259) Art.16 lit.d) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
260) Art.16 lit.e) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
261) Art.16 lit.f) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
262) Art.16 lit.g) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
263) Art.16 lit.h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
264) Art.26 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
265) Art.26 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
266) Art.26 alin.(1) lit.c) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
267) Art.14(1) lit.e) din OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare;
268) Art.651, lit. l) din H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României;
269) Art.7 lit.a) din Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;
270) Art.7 lit.b) din Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;
271) Art. 73 pct. 5 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
272) Art. 73 pct. 6 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
273) Art. 73 pct. 8 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
274) Art. 73 pct. 9 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
275) Art. 73 pct. 10 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
276) Art. 73 pct. 11 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
277) Art. 73 pct. 13 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
278) Art. 73 pct. 14 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
279) Art. 73 pct. 17 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
280) Art. 73 pct. 18 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
281) Art. 73 pct. 19 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
282) Art. 73 pct. 22 din O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
283) Art. 270^3 alin. (1) din LEGEA nr. 31/1990  legea societăților;
284) Art. 270^3 alin. (2) din LEGEA nr. 31/1990  legea societăților;
285) Art. 4 lit. a) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
286) Art. 4 lit. b) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
287) Art. 4 lit. c) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
288) Art. 4 lit. d) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
289) Art. 4 lit. e) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
290) Art. 4 lit. f) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
291) Art. 4 lit. g) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
292) Art. 4 lit. h) din H.G. nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
293) Art. 45 din LEGEA nr.  26/1990 privind registrul comerțului;
294) Art.  5 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 128/1994, privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;
295) Art.  5 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 128/1994, privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;
296) Art. 24 lit. a) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
297) Art. 24 lit. b) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
298) Art. 24 lit. c) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
299) Art. 24, lit. d) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
300) Art. 24. lit. e) din LEGEA nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
301) Art. 337 (1) din LEGEA nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
302) Art. 14 alin. (1) lit. d) din LEGEA nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
303) Art. 3 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
304) Art. 3 alin (1) lit. b) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
305) Art. 3 alin (1) lit. c) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
306) Art. 3 alin (1) lit. d) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
307) Art. 3 alin (1) lit. e) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
308) Art. 3 alin (1) lit. f) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
309) Art. 3 alin (1) lit. g) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
310) Art. 3 alin (1) lit. h) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
311) Art. 3 alin (1) lit. i) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
312) Art. 3 alin (1) lit. j) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
313) Art. 23  din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
314) Art. 10 – 15 din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată;
315) Art. 591, 644 și art. V din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
316) Art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;
317) Art.18, 19, 20 din O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor (r2) cu modificările și completările ulterioare;
318) Art.  25 din O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor (r2) cu modificările și completările ulterioare;
319) Art. 4-7, 10 și 11 din H.G. nr.947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite Consumatorilor spre vânzare;
320) Art.36 alin.1 din OG nr.41/1998 privind taxele in domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată;
321) Art. 29, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
322) Art. 29, lit. b) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
323) Art. 29, lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
324) Art. 29, lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
325) Art. 29, lit. e) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
326) Art. 29, lit. f) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
327) Art. 29, lit. g) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
328) Art. 29, lit. h) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
329) Art. 29, lit. i) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
330) Art. 29, lit. j) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
331) Art. 29, lit. k) din Ordonanța Guvernului nr.  20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/ 1994, cu modificările și completările ulterioare;
332) Art.40, alin.(1),lit.a) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 710/2015);
333) Art.40, alin.(1),lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
334) Art.40, alin.(1),lit.c) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
335) Art.40, alin.(1),lit.d) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
336) Art.40, alin.(1),lit.e) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
337) Art.40, alin.(1),lit.f) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
338) Art.40, alin.(1),lit.g) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
339) Art.40, alin.(1),lit.h) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
340) Art.40, alin.(1),lit.i) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
341) Art.40, alin.(1),lit.j) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
342) Art.40, alin.(1),lit.k) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
343) Art.40, alin.(1),lit.l) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu modificările și completările ulterioare;
344) Art.42, alin.(1),lit.a) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 711/2015);
345) Art.42, alin.(1),lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
346) Art.42, alin.(1),lit.c) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
347) Art.42, alin.(1),lit.d) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
348) Art.42, alin.(1),lit.e) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
349) Art.42, alin.(1),lit.f) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
350) Art.42, alin.(1),lit.g) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
351) Art.42, alin.(1),lit.h) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
352) Art.42, alin.(1),lit.i) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
353) Art.42, alin.(1),lit.j) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
354) Art.42, alin.(1),lit.k) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
355) Art.42, alin.(1),lit.l) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
356) Art.42, alin.(1),lit.m) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
357) Art.42, alin.(1),lit.n) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
358) Art.42, alin.(1),lit.o) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
359) Art.42, alin.(1),lit.p) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
360) Art.42, alin.(1),lit.q) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
361) Art.42, alin.(1),lit.r) din Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare;
362) Art.8, lit.a) din Hotarârea Guvernului nr. 530/2001, pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legala IML 8-01 ”Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum”;
363) Art.8, lit.b) din Hotarârea Guvernului nr. 530/2001, pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legala IML 8-01 ”Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum”;
364) Art.8, lit.c) din Hotarârea Guvernului nr. 530/2001, pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legala IML 8-01 ”Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum”;
365) Art.8, lit.d) din Hotarârea Guvernului nr. 530/2001, pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legala IML 8-01 ”Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum”;
366) Art.8, lit.e) din Hotarârea Guvernului nr. 530/2001, pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legala IML 8-01 ”Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum”;
367) Art.55 (2) lit.b) din Legea   Nr. 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
368) Art.55 (3) lit.a) din Legea   Nr. 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
369) Art.8, lit b) din Legea nr. 252/2003 Privind regimul unic de control;
370) Art. 493 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
371) Art. 493 alin. (2) lit.  b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
372) Art. 493 alin. (4)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
373) Art. 336 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
374) Art. 336 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
375) Art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
376) Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
377) Art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
378) Art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
379) Art. 26 alin. (1) lit. f)  din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
380) Art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
381) Art. 26 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


382) Art. 36 pct. II lit. e) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
383) Art. 36 pct. II lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
384) Art. 36 pct. II lit. g) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
385) Art. 36 pct. II lit. i) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
386) Art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
387) Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
388) Art. 32 alin. (1) lit. c)  din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
389) Art. 47 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
390) Art. 47 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
391) Art. 47 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
392) Art. 39 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;
393) Art. 39 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;
394) Art. 39 alin. (4) literele a) și b) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;
395) Art. 30 alin. (1) lit. b), c) și e) și alin. (2) și (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
396) Art. 37 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 „Ucrainenii și-au demonstrat din nou superioritatea, au găsit călcîiul lui Ahile al rușilor”

2 ULTIMA ORĂ S-a instalat panica? Rusia şi-a mutat avioanele şi elicopterele din Crimeea!

3 ULTIMA ORĂ Conducerea rusă a Crimeei a părăsit peninsula în urma unui apel venit de la Moscova

4 VIDEO Filmare intimă cu premierul Finlandei, Sanna Marin, apărută pe internet

5 A dat-o în penibil! Loredana Groza s-a fotoșopat până a devenit altcineva!