PROFESORII vor primi mai multe SPORURI și INDEMNIZAȚII/Ultima formă a NOULUI SISTEM de salarizare bugetară

PROFESORII vor primi mai multe SPORURI și INDEMNIZAȚII/Ultima formă a NOULUI SISTEM de salarizare bugetară

Profesorii își vor suplimenta salariul de bază cu mai multe sporuri și indemnizații, precum o indemnizație pentru învățământul special de 15%, o gradație de merit de 25% și o indemnizație de dirigenție, învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar de 10%, toate calculate la salariul de bază. Ei vor încasa și premii în bani, din 2018, anunță Profit.ro.

Personalul didactic auxiliar își va completa salariul de bază cu o indemnizație pentru învățământul special de 15% și o gradație de merit de 25%. Angajații care au o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ vor primi și un spor de stabilitate de 15%, relevă ultima formă a proiectului privind salarizarea bugetarilor, obținută de Profit.ro din Guvern. 

Ultima formă a proiectului, prezentată acum integral de Profit.ro, se referă mai în detaliu la educație.

Concret, proiectul stabilește că, începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice din aceeași instituție publică, autoritate publică, unitate care beneficiază de un salariu de bază/indemnizație de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizației de încadrare din cadrul instituției, autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Tot începând cu luna august 2016, pentru magistrații care beneficiază de un cuantum al indemnizației de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție,  grad/treaptă,  gradație și tranșă de vechime în funcție, va fi salarizat la nivelul maxim al cuantumului indemnizației de încadrare din cadrul autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.

La stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivel maxim din cadrul instituției, autorității publice respective nu se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor inclusă în acesta. 

Prin excepție, începând cu luna august 2016, pentru  personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor din aceeași instituție publică, respectiv unitate, soldele de funcție/salariile de funcție în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcție/salariilor de funcție care cuprind aceste sume compensatorii.

Corecțiile aduse soldelor de funcție/salariilor de funcție prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcție/salariilor de funcție în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, pe perioada aplicării prevederilor ordonanței de urgență.

Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Începând cu luna august 2016, personalul care deține titlul științific de doctor, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut acest titlu și nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională și gradație corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal, din instituția publică, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.

 În situația în care salariile de bază sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016. 

Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

 Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 4.749 lei.

Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se desfășoară în baza unui contract de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și personalul va beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă.

Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizație pentru învățământul special = 15% * salariul de bază;
b) gradație de merit = 25% * salariul de bază;
c) indemnizație de dirigenție, învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar = 10% * (salariul de bază+a+b);
d) la cauntumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă și cuantumurile unor compensații tranzitorii.

Pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizație pentru învățământul special = 15% * salariul de bază;
b) gradație de merit = 25% * salariul de bază;
c) sporul de stabilitate = 15% * (salariul de bază+a+b) pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ;
d) la cauntumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă și cuantumurile unor compensații tranzitorii.

Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat  în aceeași instituție/unitate de învățământ pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul din   aparatul propriu al ministerelor.

Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine comune ale Secretariatului General al Guvernului și ale ordonatorilor principali de credite.

 În situația în care salariile de bază determinate sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016. 

Prin excepție, începând cu 1 ianuarie 2017, pentru angajații din sănătate, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

Tot prin excepție, dar începând 1 ianuarie 2018, pentru personalul din educație, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de preformanță.

Condițiile de reformă și criteriile de performanță se stabilesc de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice este reglementată în prezent, în principiu, de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. În practică, deși există cadrul legislativ, acesta nu poate fi respectat din cauza constrângerilor financiare. Astfel, chiar de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, salariile personalului bugetar nu au putut fi stabilite conform prevederilor acesteia, fiind menținute salariile existente în plată anterior. 

În funcție de conjunctura macro-economică și de contextul politic de moment, salariile au fost majorate, ”înghețate” sau reduse, în ansamblu sau numai pentru anumite categorii de personal sau sectoare, ceea ce a făcut ca în sistemul public de salarizare să apară o serie de disfuncționalități, cum ar fi:

• niveluri diferite de salarizare pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, în cadrul aceleiași instituții ori în  cadrul unui sector în instituții de același fel;

• salarii egale pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, dar cu vechime în muncă diferită;

• salarii mai mici pentru persoane angajate pe funcții necesitând studii superioare, decât ale unor persoane angajate pe funcții necesitând studii medii. 

Consecința directă a acestor situații este aceea că autoritățile și instituțiile publice centrale și locale sunt chemate în judecată într-un număr semnificativ de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară, având ca obiect eliminarea discrepanțelor rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 și sunt deja pronunțate hotărâri judecătorești definitive în favoarea salariaților", arată Guvernul.

În afară de disfuncționalitățile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaționale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migrația  forței de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante. Atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă, în condițiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim. 

Subfinanțarea constantă a sistemului public de sănătate a provocat dezechilibre structurale care afectează major calitatea serviciilor pe care le oferă, mai arată Executivul.

În opinia Guvernuui, corecțiile salariilor pentru 400.951 angajați din sistemul public, reprezentând aproximativ 33% din totalul personalului plătit din fonduri publice, vor avea efecte pozitive imediate prin creșterea consumului individual și a volumului contribuțiilor la bugetul de stat și al asigurărilor sociale.

Elementele de risc ce ar putea rezulta prin efectul de transmisie din consum spre importuri, cu posibila afectare a balanței comerciale, sunt limitate prin încadrarea în plafonul prognozat de creștere salarială în sectorul public de 2,3 mld lei pentru anul 2017.

În același timp, adoptarea modificărilor diminuează impactul financiar potențial asupra bugetului general consolidat ca urmare a executării de sentințe judecătorești ce se pot pronunța în favoarea salariaților care ar intenta procese individuale sau colective pe tema discriminării la locul de muncă. Acest impact negativ potențial este estimat la 3,5 miliarde lei compensări și plăți retroactive pentru trei ani, calculate conform legii salariale.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 O să aveți un șoc după ce veți citi povestea asta! Așa vi se fură țara, dragi români!

2 Interlopi la PNL

3 „Pot să filmez și eu puțin bucătăria ta?” / Interlopii României au început să-și afișeze ostentativ bogăția

4 DEZVĂLUIRI Pesediștii înroșeau telefoanele / Presiunile puse de cumnatul lui Adrian Năstase asupra conducerii AS…

5 Sex cu năbădăi în Oltenia! / Patron amenințat cu pistolul de amantul nevestei!