Birchall primește PUTERI TOTALE să negocieze AFACERILE României cu Europa! DOCUMENT

Birchall primește PUTERI TOTALE să negocieze AFACERILE României cu Europa! DOCUMENT

Guvernul discuta in sedinta de vineri un proiect de Hotarare care stabileste modul in care Romania negociaza cu Uniunea Europeana deciziile in majoritatea domeniilor. Proiectul facut public consfinteste preluarea de catre Ana Birchall, ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a coordonarii intregului proces.

Practic, daca Hotararea intra in vigoare in forma pusa in dezbatere publica, ministrul de Externe Teodor Melescanu nu va avea nici un cuvant de spus in privinta modului in care Romania isi formuleaza pozitiile si mandatele de negociere la Bruxelles.

Chiar de la Articolul 1, Hotararea arata ca "Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene este condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe".

Ce responsabilitati va avea Ana Birchall:

- coordonează procesul de elaborare, adoptare şi promovare a poziţiilor naţionale care vor fi promovate de autorităţile române în negocierile din cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi structurilor de lucru ale acestora;

- transmite poziţiile României adoptate prin mandate sau mandate generale către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;

- prezidează reuniunile şi asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului de coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta;

- monitorizează şi informează instituţiile cu atribuţii în procesul de gestionare a afacerilor europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva poziţiilor naţionale promovate la nivelul instituţiilor Uniunii Europene;

- colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în aspecte legate de impactul politicilor europene asupra procesului de gestionare a fondurilor europene;

- sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual -al Uniunii Europene - CFM, prin corelarea fundamentărilor și soluțiilor tehnice ale Consiliului cu direcțiile de politică externă și de politică generală europeană și națională;

In plus, Birchall va coordona complexul proces de pregătire şi exercitare a preşedinţiei rotative a UE, pe care România o va deţine în primul semestru al anului 2019.

Tot DOCUMENTUL

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene
în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (6) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin.
(1) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de
gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al
instituţiilor Uniunii Europene, condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) mandat – poziţia de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii
Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter
obligatoriu, precum şi pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale
Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;
b) mandat general – poziţia de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului
Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter
obligatoriu, precum şi pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale
Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, în cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de
mediu ale acestora au o importanţă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale.
Art. 3. - (1) Instituţiile cu atribuţii în procesul de gestionare a afacerilor europene reglementat
de prezenta hotărâre sunt Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri
europene, precum şi celelalte ministere şi organe de specialitate organizate în subordinea
Guvernului sau a ministerelor, denumite în continuare organele de specialitate, în domeniile
specifice sectoarelor lor de activitate.
(2) Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, asigură
consultarea autorităţilor administrative autonome pentru pregătirea mandatelor şi a mandatelor
generale pe temele aflate în aria de competenţă a acestora. Ministerul Afacerilor Externe, prin
ministrul delegat pentru afaceri europene, poate încheia protocoale de colaborare cu acestea,
pentru a asigura o coordonare eficientă în domeniul afacerilor europene şi promovarea unor
poziţii coerente ale României la nivelul Uniunii Europene.
(3) Coordonarea procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României în ceea ce
priveşte problematica afacerilor europene se realizează la următoarele niveluri decizionale:
a) Guvernul României;
b) Comitetul de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, denumit în
continuare Comitet de coordonare;
c) Grupurile de lucru ale Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, denumite în
continuare grupuri de lucru.
Art. 4. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene,
îndeplineşte următoarele funcţii:
a) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi promovare a poziţiilor naţionale care vor fi
promovate de autorităţile române în negocierile din cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi
structurilor de lucru ale acestora;
b) transmite poziţiile României adoptate prin mandate sau mandate generale către Reprezentanţa
permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
c) prezidează reuniunile şi asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului de
coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor stabilite de
acesta;
d) monitorizează şi informează instituţiile cu atribuţii în procesul de gestionare a afacerilor
europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva poziţiilor
naţionale promovate la nivelul instituţiilor Uniunii Europene;
e) colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene în aspecte legate de impactul politicilor europene asupra procesului de gestionare a
fondurilor europene;
f) sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul
Financiar Multianual -al Uniunii Europene - CFM, prin corelarea fundamentărilor și soluțiilor
tehnice ale Consiliului cu direcțiile de politică externă și de politică generală europeană și
națională;
g) coordonează procesul de pregătire şi exercitare a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene pe
care România o va deţine în primul semestru al anului 2019.
(2) Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, prezintă
periodic spre aprobare prim-ministrului:
a) propuneri privind priorităţile politice naţionale ale României în calitate de stat membru al
Uniunii Europene, stabilite în cadrul Comitetului de coordonare, pe baza programului de
guvernare, raportat la orientările şi priorităţile politice generale definite de Consiliul European, la
priorităţile Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, la instrumentele de programare legislativă
sau de strategie politică ale Comisiei Europene, precum şi la priorităţile Parlamentului European;
b) propuneri sau opţiuni pentru soluţionarea aspectelor divergente nesoluţionate la nivelul
Comitetului de coordonare;
c) informări privind priorităţile Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi relevanţa acestora
pentru România;
d) informări cu privire la îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate prin Tratatul de
aderare la Uniunea Europeană;
e) propuneri de măsuri destinate exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene în primul semestru al anului 2019;
f) rapoarte de monitorizare privind implementarea de către România a angajamentelor asumate în
contextul Semestrului european (Strategia Europa 2020, Pactul Euro Plus, Pactul pentru creştere
şi ocupare);
g) propuneri de măsuri necesare pentru aplicarea pe plan intern a regulamentelor, directivelor,
deciziilor, recomandărilor şi avizelor adoptate de către instituţiile Uniunii Europene;
h) propuneri de politici, programe naţionale, planuri de acţiune şi măsuri pentru derularea
procesului de integrare europeană a României;
i) propuneri pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului naţional de comunicare în domeniul
afacerilor europene şi a sistemului informatic şi de comunicaţii aferent;
j) orice alte propuneri, măsuri sau informări care necesită aprobarea prim-ministrului, în
condiţiile legii.
Art. 5. - Ministerul Afacerilor Externe elaborează documentele necesare participării la Consiliul
European, pe baza contribuţiilor ministerelor, ale organelor şi instituţiilor de specialitate, în
funcţie de agendă, şi informează cu privire la rezultatele reuniunii, pe baza raportului de
participare redactat de către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.
Art. 6. - (1) In scopul coordonării interinstituţionale a procesului de luare a deciziilor şi
adoptare a poziţiilor României în problematica afacerilor europene funcţionează Comitetul de
coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, organism de lucru, fără
personalitate juridică, condus, sub îndrumarea prim-ministrului, de ministrul delegat pentru
afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe.
(2) Comitetul de coordonare are următoarele atribuţii:
a) asigură coordonarea interinstituţională a procesului de elaborare a poziţiilor României în ceea
ce priveşte problematica afacerilor europene;
b) desemnează, cu acordul instituţiilor vizate, instituţia responsabilă de elaborarea şi susţinerea
mandatelor sau mandatelor generale;
c) stabileşte lista mandatelor generale ale României care vor fi elaborate în cadrul sistemului
naţional de coordonare a afacerilor europene;
d) discută şi agreează proiecte de mandate generale, care sunt transmise pentru aprobarea la
nivelul Guvernului;
e) pregăteşte mandatele de negociere la nivelul Uniunii Europene, în cadrul Comitetului
Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor statelor membre, denumit în continuare Coreper, şi al
Consiliului Uniunii Europene;
f) soluţionează aspectele aflate în divergenţă între ministere sau alte organe de specialitate, care
nu au fost rezolvate la nivelul grupurilor de lucru;
g) urmăreşte şi poate solicita îndeplinirea de către ministerul, respectiv organul de specialitate
care elaborează mandatele generale, a obligaţiei de a informa şi consulta, după caz, autorităţile
locale, organizaţiile patronale, sindicale, civice sau alte organizaţii active în domeniile acoperite
de proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene, precum şi propunerile de acte de punere în
aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;
h) soluţionează aspectele aflate în divergenţă între ministere sau alte organe de specialitate în
legătură cu respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia UE şi monitorizează îndeplinirea
respectivelor obligaţii.
i) analizează listele anuale ale proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene pentru care cele
două Camere ale Parlamentului vor declanşa procedura de examinare parlamentară şi urmăreşte
conţinutul avizelor motivate ale celor două Camere;
j) urmăreşte îndeplinirea unor sarcini specifice ce decurg din statutul României de stat membru al
Uniunii Europene şi agreează conţinutul planurilor de acţiune, programelor naţionale şi
rapoartelor de monitorizare aferente;
k) prezintă, printr-o notă de informare adresată prim-ministrului de către ministrul delegat pentru
afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, opţiunile de poziţionare pe teme europene,
inclusiv proiecte de mandat sau mandat general, pentru care există poziţii divergente ale
ministerelor responsabile în vederea adoptării unei decizii al nivelul prim-ministrului.
(3) Comitetul de coordonare este format din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de
specialitate, cu funcţii de secretar de stat sau alte funcţii cu rang de secretar de stat, cu atribuţii în
domeniul afacerilor europene. Aceştia vor fi însoţiţi la reuniunile Comitetului de coordonare de
către funcţionari din structurile responsabile de gestionarea afacerilor europene.
(4) Comitetul de coordonare este condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din
Ministerul Afacerilor Externe sau, în absenţa acestuia, de persoana cu funcţie de conducere
desemnată de acesta.
(5) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană sau Reprezentantul
permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeana pot fi invitaţi să participe la
reuniunile Comitetului de coordonare.
(6) Comitetul de coordonare se reuneşte săptămânal, ca regulă generală la sediul Guvernului.
(7) La activitatea Comitetului de coordonare pot fi invitaţi să participe şi specialişti din cadrul
Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare ştiinţifică, din
învăţământul superior, din cadrul organizaţiilor neguvernamentale profesionale, experţi
independenţi sau reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor patronale, sindicale, civice
sau ai altor organizaţii neguvernamentale active în domeniile gestionate.
(8) Rapoartele scrise ale reuniunilor Comitetului de coordonare se redactează de structura aflată
sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe şi
sunt transmise spre informare prim-ministrului precum şi tuturor ministerelor şi organelor de
specialitate participante, care pot exprima, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data
primirii, observaţii asupra conţinutului lor. Netransmiterea unui punct de vedere reprezintă
acceptarea tacită a conţinutului raportului. .
Art. 7. - (1) În scopul facilitării procesului de decizie în cadrul Sistemului naţional de gestionare
a afacerilor europene şi pentru pregătirea lucrărilor Comitetului de coordonare se pot constitui
grupuri de lucru la nivel de experţi, care:
a) pregătesc documentele necesare în vederea îndeplinirii de către Comitetul de coordonare a
atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);
b) contribuie la elaborarea proiectelor de mandat general şi de mandat care urmează a fi susţinute
de către reprezentanţii României la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii
Europene sau în cadrul comitetelor, constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr.
182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a
normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al
exercitării competentelor de executare de către Comisie, denumit în continuare Regulamentul
(UE) nr. 182/2011;
c) supun dezbaterii Comitetului de coordonare aspectele aflate în divergenţă între ministere
şi/sau alte organe de specialitate.
(2) Constituirea grupurilor de lucru se realizează la propunerea ministrului delegat pentru afaceri
europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau a secretarilor de stat responsabili pentru
afaceri europene din ministerele de linie, inclusiv pe baza listei grupurilor de pregătire ale
Consiliului Uniunii Europene actualizată şi publicată periodic de Secretariatul General al
Consiliului.
(3) Grupurile de lucru sunt alcătuite, în funcţie de tematica abordată, din reprezentanţii
ministerelor şi ai altor instituţii publice, un reprezentant al structurii conduse de ministrul delegat
pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, precum şi expertul din cadrul
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană care gestionează domeniul
respectiv.
(4) Coordonatorul grupului de lucru este reprezentantul ministerului, respectiv al instituţiei de
specialitate a administraţiei publice centrale cu principale responsabilităţi în domeniu sau al
structurii aflate sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din Ministerul
Afacerilor Externe, în funcţie de obiectivul şi tematica acestuia.
(5) Modalitatea de lucru este stabilită de comun acord între membrii grupului, la iniţiativa
coordonatorului acestuia sau a structurii aflate sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri
europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(6) La activitatea grupurilor de lucru pot fi invitaţi să participe şi specialişti din cadrul Academiei
Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare ştiinţifică, din învăţământul
superior, din cadrul organizaţiilor neguvernamentale profesionale, experţi independenţi sau
reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor
organizaţii active în domeniile gestionate.
Art. 8. - Elaborarea, adoptarea şi susţinerea poziţiei naţionale a României în cadrul instituţiilor
europene şi al structurilor de lucru ale acestora se realizează prin mandate sau, după caz,
mandate generale, elaborate şi adoptate în condiţiile prezentei hotărâri şi cu respectarea
prevederilor legale în domeniu.
Art. 9. - (1) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de către ministerul
sau de către organul de specialitate responsabil, respectiv participant la toate nivelurile de
negociere în cadrul Uniunii Europene în care este dezbătut subiectul, inclusiv pe baza
contribuţiilor ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate cu responsabilităţi în domeniu,
în funcţie de tematica abordată.
(2) In elaborarea proiectului de mandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv organul
de specialitate, poate informa sau consulta, după caz, autoritățile administrației publice locale,
organizaţiile patronale, sindicale, civice sau alte organizaţii active în domeniile acoperite de
proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene, precum şi propunerile de acte de punere în
aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu.
(3) Ministerele sau organele de specialitate pot trimite Reprezentanţei Permanente a României pe
lângă Uniunea Europeană elemente de detaliere a mandatelor, respectiv a mandatelor generale,
care nu pot fi în contradicţie cu poziţia aprobată prin acestea, cu informarea ministrului delegat
pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, conţin următoarele elemente:
a) descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor
constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;
b) prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european
şi a altor angajamente internaţionale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv;
c) impactul economic, social sau de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice
ale Uniunii Europene, precum şi în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte
juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;
d) obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a
comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;
e) limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;
f) eventuale poziţii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei
Europene şi ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;
g) lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face referire
proiectul de act al Uniunii Europene, precum şi o analiză a modificărilor pe care le-ar determina
adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene.
Art. 10. - (1) Mandatul general este avizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul
afacerilor externe si ministrul delegat pentru afaceri europene, aprobat de prim-ministru şi
promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene.
(2) Mandatele pentru negocierea la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii
Europene sau la nivelul comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr.
182/2011 sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale
fiecărei instituţii din Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, şi avizate de ministrul
delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Mandatele pentru negocierea la nivelul Coreper, agreate în cadrul Comitetului de coordonare,
sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei
instituţii din Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, cel puţin la nivel de secretar
de stat, şi transmise cu avizul ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
(4) Mandatele pentru negocierea la nivelul celorlalte comitete instituite prin tratatele Uniunii
Europene sau prin decizie interguvernamentală, agreate în cadrul Comitetului de coordonare,
sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei
instituţii din Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, cel puţin la nivel de secretar
de stat, şi transmise cu avizul ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
(5) Mandatele pentru negocierea la nivelul formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene sunt
avizate de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat
pentru afaceri europene şi aprobate de prim-ministru.
(6) Decizia prim-ministrului privind aspectele divergente nesoluţionate la nivelul Comitetului de
coordonare este comunicată de către ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul
Ministerul Afacerilor Externe ministerului sau, după caz, organului de specialitate responsabil,
care va proceda în consecinţă.
(7) Finalizarea negocierii la nivelul Coreper, al celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin
decizie interguvernamentala ori al grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene se
consemnează în raportul săptămânal al Comitetului de coordonare sau în mandatul pentru
reuniunea Consiliului Uniunii Europene pe agenda căruia este inclusă tema respectivă, ca punct
aprobat fără dezbatere.
(8) În situaţii excepţionale, în cazul în care din evoluţia negocierilor rezultă o situaţie diferită de
cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Coreper poate susţine o nouă poziţie, după
consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisă a
motivelor deciziei este transmisă ulterior către conducerea instituţiei respective şi ministrului
delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(9) În situaţii excepţionale, în cazul în care din evoluţia negocierilor rezultă o situaţie diferită de
cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Consiliul Uniunii Europene poate susţine o
nouă poziţie, după consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil.
Prezentarea scrisă a motivelor deciziei este transmisă ulterior către prim-ministru şi ministrul
delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 11. - (1) La reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor
instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori ale comitetelor constituite potrivit
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 participă reprezentanţi desemnaţi de ministere,
respectiv de către organele de specialitate sau reprezentanţi din cadrul Reprezentantei
permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în funcţie de tipul reuniunii.
(2) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile
Coreper II. Reprezentantul permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană participă la
reuniunile Coreper I.
(3) La reuniunile formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene participă ministrul sau ministrul
delegat responsabil pentru domeniul respectiv.
(4) In situaţia în care, din motive obiective, miniştrii sau miniştrii delegaţi nu pot participa la
reuniunile formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene, aceştia supun spre aprobare primministrului,
motivat, participarea unui alt demnitar, la nivel de secretar de stat, sau a
Reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană ori a Reprezentantului
permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană.
(5) Din delegaţia României poate face parte şi un reprezentant al structurii conduse de ministrul
delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dacă există o
solicitare expresă în acest sens a structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu informarea corespunzătoare a şefului de delegaţie.
Art. 12. - (1) Rapoartele participării reprezentanţilor desemnaţi de ministere, respectiv de către
organele de specialitate la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene,
reuniunile comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori reuniunile
comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în
termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora şi se transmit ministrului
delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi
Reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană.
(2) Rapoartele participării experţilor din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă
Uniunea Europeană la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene,
reuniunile comitetelor instituite prin tratate ori prin decizie interguvernamentală sau reuniunile
comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în
termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora şi se transmit ministerelor,
respectiv organelor de specialitate şi ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Rapoartele participării la reuniunile Coreper sunt redactate şi transmise de către
Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în termen de cel mult două
zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora, Ministerului Afacerilor Externe, ministerelor şi
organelor de specialitate cu atribuţii în domeniile abordate.
(4) Rapoartele participării la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redactează de către
ministerele participante şi se prezintă spre aprobare prim-ministrului, în termen de cel mult 3 zile
lucrătoare de la data desfăşurării acestora. După aprobare, acestea se transmit spre informare
Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 13. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, în calitatea de punct naţional de contact cu Uniunea
Europeană, asigură funcţionarea şi dezvoltarea sistemelor informatice şi de comunicaţii
conectate la instituţiile Uniunii Europene, conform cerinţelor directivelor tehnice şi de securitate
ale acestora.
(2) Diseminarea în plan naţional a informaţiilor din domeniul afacerilor europene se asigură prin
sisteme informatice şi de comunicaţii organizate şi administrate de Ministerul Afacerilor
Externe.
(3) In vederea asigurării implementării cerinţelor tehnice şi de securitate necesare protecţiei
informaţiilor UE clasificate gestionate în format electronic, Ministerul Afacerilor Externe
cooperează cu instituţiile naţionale competente, potrivit atribuţiilor acestora.
(4) Gestionarea la nivel naţional a afacerilor europene se bazează pe un sistem de comunicare
care asigură schimbul operativ de informaţii între structurile desemnate în acest sens din
ministere şi organele de specialitate.
(5) Structurile desemnate sunt reprezentate, după caz, de puncte de contact care se stabilesc pe
niveluri decizionale corespunzătoare, în conformitate cu reglementările ministerelor, respectiv
ale organelor de specialitate.
(6) Fluxurile informaţionale, între punctele de contact, se asigură în format electronic prin
sistemul informatic şi de comunicaţii EXTRANET RO şi în format letric prin intermediul
Componentelor Sistemului Naţional de Registre - CSNR, corespunzător nivelului de clasificare
al documentelor gestionate.
(7) Ministerul Afacerilor Externe coordonează Autoritatea Operaţională a Sistemului Informatic
şi de Comunicaţii EXTRANET RO - AOSIC EXTRANET RO, formată din reprezentanţi
desemnaţi ai instituţiilor conectate la sistem şi destinată implementării cerinţelor tehnice şi de
securitate conform cadrului normativ naţional şi standardelor de securitate ale Uniunii Europene.
Art. 14. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor
europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 381 din 27 iunie 2013.
(2) Trimiterile la Hotărârea Guvernului nr. 379/2013 existente în actele normative în vigoare se
vor considera făcute la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU


Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Voi știți cine e marmota asta?

2 Sechestrată și umilită în casa unui judecător

3 Așa o fi?

4 10 poliţişti suspectaţi de luare de mită, „săltaţi” de la un curs de prevenire a corupţiei

5 VIDEO Bătaie generală într-un club de fiţe după ce o „pisi” s-a plâns lui „iubi” că a fost pipăită