PROIECTELE de modificare ale Codurilor fiscal și de procedură fiscală. Care sunt noutățile

PROIECTELE de modificare ale Codurilor fiscal și de procedură fiscală. Care sunt noutățile

Proiectul de modificare a Codului fiscal propune eliminarea Registrului Operatorilor Intracomunitari, suspendarea unor declarații, prelungirea facilității de scutire a profitului reinvestit, deducerea integrală a unor cheltuieli efectuate de operatorii economicii pentru elevi în sistemul dual de învățământ, precum și neimpozitarea beneficiilor primite de aceștia, instituirea regimului special de TVA pentru agricultori, relatează Profit.ro.

O altă măsură stabilește că persoanele care își redobândesc codul de TVA, vor putea deduce taxa pentru achizițiile de bunuri/servicii în perioada anulării codului de TVA. Totodată, declarațiile informative 392A, 392B și 393 se suspendă până la data de 31 decembrie 2019.

Modificările Codului fiscal

Se modifică noțiunea de stock option plan în sensul că aceasta nu mai vizează doar persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, ci vizează orice persoană juridică care acordă angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate ei, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă.

Se modifică prevederile referitoare la măsurile aplicabile contribuabililor care își recapătă codul de TVA după ce acesta a fost anulat organele fiscale, în sensul că:

- aceștia vor factura cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA, putând astfel să-și recupereze de la aceștia taxa pe care au colectat-o,

- pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care contribuabilii au codul anulat vor putea deduce TVA după reînregistrare,

- beneficiarii acestora vor putea deduce taxa aferentă cumpărărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat,

- cheltuielile înregistrate de contribuabilii inactivi și de beneficiarii acestora, vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal privind impozitul pe profit, la reactivarea potrivit Codului de procedură fiscală, fie în perioada fiscală din anul în curs, fie prin rectificarea declarației de impozit pe profit a anului fiscal precedent.

Se propune introducerea unor reglementări cu privire la stabilirea anului fiscal modificat. Astfel, se propun următoarele reguli:

a) dacă anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat include și perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat și 31 decembrie a anului calendaristic respectiv;

a) dacă se modifică perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include și perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat și ziua anterioară primei zile a noului an fiscal modificat. De asemenea, aceste reglementări cuprind și precizări legate de termenele privind comunicarea către organele fiscale competente a modificării perioadei anului fiscal.

Aplicarea nelimitată în timp a facilității fiscale de scutire de impozit a profitului reinvestit prin eliminarea termenului până la care este aplicabilă facilitatea fiscală, respectiv termenul de 31 decembrie 2016, inclusiv, are ca obiectiv stimularea competitivității și inovării, atragerea investițiilor, creșterea locurilor de munca, generarea și menținerea ritmului de creștere economică pe termen lung, dezvoltarea unei economii competitive, capabilă de performanțe tehnologice, în concordanță cu condițiile concurențiale la nivel european și global. De asemenea, se propune extinderea aplicării facilității și asupra dreptului de utilizare a programelor informatice.

Se propune clarificarea principiului de alocare a cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile, în sensul stabilirii unor venituri care nu au cheltuieli alocabile precum și definirea sferei cheltuielilor de conducere și administrare.

Introducerea unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor effectuate cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor în cadrul învățământului profesional și tehnic, potrivit legii.

Se propune modificarea prevederilor actuale în sensul diminuării limitei capitalului social al microîntreprinderilor de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica opțiunea pentru plata impozitului pe profit. În acest context, se reglementează și situația persoanelor juridice care au nivelul capitalului social de 25.000 euro, și care au optat pentru plata impozitui pe profit, în sensul că, după intrarea în vigoare a acestor prevederi, își mențin statutul de plătitor de impozit pe profit chiar dacă nivelul capitalului se reduce până la noua limită de 45.000 lei. De asemenea, se propune introducerea unor prevederi potrivit cărora opțiunea pentru plata impozitului pe profit să poată fi aplicată și de către microîntreprinderile existente care au sau își majorează capitalul social până lam noua limită de 45.000 lei, similar persoanelor juridice române nou înființate.

Se includ în categoria de veniturilor neimpozabile bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale în domeniul educației naționale.

Sunt considerate cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anualdeterminat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cheltuielile effectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale în domeniul educației naționale.

Revizuirea prevederilor privind obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă, în sensul clarificării termenelor de depunere a declarațiilor și eliminarea obligației de a depune declarația anuală referitoare la calculul și reținerea impozitului pe fiecare beneficiar de venit de către plătitorii de venituri cu reținere la sursă, pentru veniturile din: valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din pensii, din arendare, precum și venituri din asocierea unei personae fizice cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit sau de tip microîntreprindere .

Includerea remunerației brute primite pentru activitatea prestată de zilieri în categoria veniturilor exceptate de plata contribuțiilor sociale obligatorii.

Ajustarea TVA pentru bunurile de capital se va efectua anual, în cadrul perioadei de ajustare, pentru 1/5 sau 1/20 din taxa aferentă achiziției, fabricării, construcției bunurilor respective, ca urmare a deschiderii unui dosar EU PILOT de către Comisia Europeană premergătoare procedurii de infringement.

Începând cu 1 ianuarie 2017 se introduce regimul special pentru agricultori, persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care efectuează activități/servicii agricole și care, în prezent, întâmpină dificultăți în aplicarea regimului normal de TVA

Regimul special pentru agricultori îi degrevează pe aceștia de cele mai multe sarcini administrative, cum ar fi: ținerea de evidențe, depunerea decontului de TVA, cu excepția emiterii de facturi și a sarcinilor care derivă din efectuarea de operațiuni intracomunitare, pentru care Directiva TVA impune luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea funcționării corecte a regimului tranzitoriu la nivelul Europene.

Întrucât, începând cu data de 1 ianuarie 2016,  inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului este una dintre situațiile în care contribuabilul este declarat inactiv, se impune eliminarea acestei situații din Codul fiscal, aceasta fiind inclusă în prevederea referitoare la anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei care este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Totodată, se impune corelarea celorlalte prevederi din Codul fiscal care includ trimiteri la zceastă prevedere cu modificarea sus menționată.

În vederea reducerii sarcinilor administrative ale operatorilor economici, se abrogă prevederile referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari, având în vedere că în prezent există alte pârghii, mai eficiente, pentru prevenirea evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce privește operațiunile intracomunitare.

Se suspendă, până la data de 31 decembrie 2019, obligația depunerii declarațiilor informative (cod 392A, 392B și 393).

Se propune scutirea integrală pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deținute în comun cu soțul/soția de către persoanele cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor cu încadrați în gradul I de invaliditate.

Modificările Codului de procedură fiscală

Reglementarea competenței președintelui ANAF de a stabili, prin ordin, tipurile de declarații fiscale care urmează a fi transmise obligatoriu prin mijloace electronice.

Se propune extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice, pentru toate modalitățile de plată existente la nivel național (internet banking, mobile banking, terminale de plata și ATM-uri aparținând instituțiilor de credit).

Reglementarea acceptării ca dovadă a plății, de către toate instituțiile publice, a documentelor care atestă realizarea tranzacțiilor atât la ghișeu, cât și în online. Astfel vor fi recunoscute ca dovadă a plății, documentele printate în electronic, declarația pe propria răspundere cuprinzând detaliile plății, inclusiv transmiterea datelor în format electronic către instituțiile prestatoare care au aplicații de furnizare a serviciilor online. Verificarea încasării sumelor se realizează de către instituțiile publice.

Pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de organul fiscal competent, precum și pentru obligațiile fiscale accesorii, stingerea să se realizeze în ordinea vechimii stabilită în funcție de data comunicării acestora contribuabilului/plătitorului pentru a se asigura o abordare unitară între data stingerii prin plată și data stingerii prin compensare.

În scopul reducerii duratei inspecției fiscale efectuată pentru soluționarea cererilor de rambursare a TVA, se propune instituirea regulii potrivit căreia, ori de câte ori o cerere a unui contribuabil privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată se soluționează cu efectuarea în prealabil a inspecției fiscale, inspecția fiscală va viza exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul negativ al taxei pe valoarea adăugată. Astfel, inspecția fiscală va viza numai perioadele în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul negativ al taxei dar pentru care nu s-a ridicat rezerva verificării ulterioare în sensul că nu pot forma obiect al inspecției perioadele fiscale pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale și nici perioadele care au fost supuse inspecției fiscale anterior.

Pentru a simplifica procedura de soluționare a contestațiilor sub aspectul măsurilor asiguratorii dispuse de organul fiscal, având în vedere faptul că acest gen de măsuri au, în cele mai multe cazuri, un impact financiar semnificativ și imediat asupra contribuabilului, s-a prevăzut ca împotriva deciziei prin care se dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cel interesat poate face contestație la instanța de contencios administrativ competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare, fără parcurgerea procedurii prealabile.

Se propune reglementarea posibilității președintelui ANAF ca prin ordin să stabilească alte organe fiscale competente pentru emiterea unor acte de executare silită. Astfel, prin această măsură se urmărește, în contextul comunicării electronice dintre ANAF, ca organ fiscal central, pe de o parte, și bănci, în calitatea lor de terți popriți, pe de altă parte, implementarea unui mecanism mai rapid de comunicare în cazul înființării/ridicării popririlor, scopul fiind de a evita apariția eventualelor cazuri în care contribuabililor li s-au indisponibilizat și executat sume de bani care depășesc nivelul creanței pentru care s-a înființat poprirea. Astfel, ori de câte ori o bancă va informa organul fiscal că a indisponibilizat sumele de bani pentru care s-a înființat poprirea, trebuie să existe un mecanism rapid în care organul fiscal să ridice celelalte popriri, iar acest lucru nu se poate realiza de către organul fiscal competent cu executarea ci este necesar să se stabilească un alt organ care să efectueze asemenea acte de executare la nivel național.

Se propune modificarea plafonului de competență între structurile specializate de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul A.N.A.F. în sensul scăderii acestuia la 1.000.000 lei.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 ULTIMA ORĂ Ucrainenii au aruncat în aer trenul blindat adus de ruși la Melitopol

2 Priviți, americanii au prezentat în România cel mai nou tanc, Abrams M1A2 SEPv3

3 VIDEO Primele lovituri împotriva tancurilor rusești cu rachetele britanice Brimstone

4 Amănunte de culise / Oprescu stătea într-o zonă exclusivistă din Atena. Se pregătea să plece spre o insulă din Marea Egee

5 Ucrainenii, lovitură cruntă pentru Rusia! / Au distrus postul de comandă al brigăzii Flotei Mării Negre / Mai mulți ofițeri de rang înalt au fost uciși sa…